fbpx
/>

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.

Wat is het UBO-register?

Het register wordt gehouden door de FOD Financiën en heeft tot doel passende, duidelijke en actuele informatie te centraliseren over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten gevestigd in België. Daartoe zal ieder jaar de gecentraliseerde informatie moeten bevestigd worden door de begunstigden.

Verplichtingen voor zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap?

De zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen dienen de nodige informatie te communiceren aan het UBO-register vóór 30 september 2019. Het betreft enerzijds de klassieke identiteitsgegevens van de uiteindelijke begunstigden (naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit en adres) en, anderzijds, gedetailleerde informatie, namelijk het percentage van de aandelen of stemrechten gehouden door de begunstigde in de vennootschap. Wijzigingen m.b.t. deze gegevens moeten overgemaakt worden binnen de maand.

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de informatieplichtigen onderworpen aan een administratieve boete van € 250 tot € 50.000. Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan een of meer leden van het wettelijk orgaan van de voor de informatieplichtige verantwoordelijke personen, hun beheerscomité en aan personen die, bij ontstentenis van een beheerscomité, deelnemen aan hun effectief beleid. Daarnaast worden er eveneens strafrechtelijke sancties voorzien.

Wie is een uiteindelijke begunstigde?

De uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, de maatschap inbegrepen, zijn, zoals gepubliceerd onder de FAQ op de site van de FOD Financiën, als volgt:

  • De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden (indicatie van een toereikend percentage: 25%);
  • Eén of meerdere natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen;
  • Indien niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd, is de uiteindelijke begunstigde de persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Het is echter nog niet duidelijk gemaakt wie zich zal moeten registeren als begunstigde indien de aandelen zijn gesplitst in een vruchtgebruik en een blote eigendom. Men kan deze verplichting toeschrijven aan zowel de vruchtgebruiker (op basis van zijn stemrecht) als de blote eigenaar (op basis van zijn rechten in het kapitaal), of enkel aan de vruchtgebruiker (op basis van de statuten).

Advies – We adviseren personen die zich in dergelijke gesplitste eigendomssituatie bevinden om zich geïnformeerd te houden en om meer duidelijkheid af te wachten alvorens zich te registreren (regelmatig de FAQ raadplegen op de site van de FOD Financiën), zonder de deadline van 31 maart 2019 uit het oog te verliezen.

Wie kan deze overgemaakte informatie raadplegen?

De bevoegde autoriteiten, zoals de fiscale administratie en de onderworpen entiteiten, zoals banken, in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid, hebben toegang tot het de gegevens gepubliceerd in het UBO-register. Toegang door burgers blijft beperkt en is onderworpen aan betaling van de administratieve kosten. Bepaalde gegevens worden inderdaad niet openbaar gemaakt aan burgers (voornaam, geboortedag, volledige verblijfsadres en identificatienummer van het Rijksregister of equivalent).

Advies (voornamelijk voor bestuurders of zaakvoerders van een maatschap) – Burgers kunnen toegang krijgen tot informatie op basis van het KBO-nummer of de naam van de onderneming. Indien uw vennootschap uw familienaam bevat, raden wij aan de maatschap van naam te veranderen opdat zo weinig mogelijk burgers toegang krijgen tot de informatie die wordt gepubliceerd in het UBO-register.

Waar de uiteindelijke begunstigden registreren?

De nodige gegevens dienen overgemaakt te worden via het elektronische platform MyMinFin.
Voor meer informatie kan u zich wenden tot de website van de FOD Financiën:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

 

Maureen Vanfraechem
Jurist bij Pareto