/>

Wijzigingen in de belasting op levensverzekeringen in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via een op 1 augustus 2022 gepubliceerde ordonnantie beslist om zijn belastingstelsel voor levensverzekeringen af te stemmen op dat van het Waalse en het Vlaamse Gewest. De belastingwijzigingen betreffen hoofdzakelijk schenkingen van levensverzekeringen en levensverzekeringspolissen die door meerdere verzekeringnemers worden afgesloten. De ordonnantie voorziet ook in een mechanisme ter voorkoming van dubbele erfbelasting ten laste van een inwoner van Brussel die in het buitenland gelegen roerende goederen bezit.

De fiscaliteit inzake auteursrechten van naderbij bekeken

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest: beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario’s, schilderijen, foto’s, filmwerken, voordrachten, choreografieën, maar ook alledaagse voorwerpen, zoals een bril of het motief van een tapijt. Over wat al dan niet als een originele creatie kan worden beschouwd, woeden er hevige discussies (het begrip originaliteit is immers een vaag begrip). Het opzet van dit artikel is dan ook niet om hier verder op in te gaan, maar veeleer om de gunstige belastingregeling te beschrijven waarop auteursrechten aanspraak kunnen maken.

Aangifte buitenlandse levensverzekeringen

Bij uw jaarlijkse aangifte personenbelasting dient u telkens ook uw in het buitenland afgesloten levensverzekeringen mee op te nemen.

Verhoging van het abattement van het verkooprecht in Brussel

De Brusselse regering heeft een verlaging van de registratierechten bij de aankoop van de gezinswoning aangekondigd.

Augmentation de l’abattement des droits de vente à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a annoncé une prochaine  diminution des droits d’enregistrement dus lors de l’acquisition de l’habitation principale.

Afstand van vruchtgebruik: fiscale gevolgen

Het eigendomsrecht van een bepaald goed kan opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een gesplitste aankoop, een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een erfenis. Afhankelijk van de situatie, kunnen er al dan niet registratierechten verschuldigd zijn bij de afstand van het vruchtgebruik.

Verkooprecht bij verlenging van vruchtgebruik?

Bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik verwerft en de bedrijfsleider de blote eigendom, kan het wenselijk zijn de termijn van het vruchtgebruik te verlengen. Na het verstrijken van de duurtijd van het vruchtgebruik komt het onroerend goed namelijk toe aan de blote eigenaar. Welke fiscale gevolgen brengt deze verlenging met zich mee?

Grondwettelijk Hof doet uitspraak over toepassing van verkooprecht bij toekenning vastgoed in mede-eigendom aan de vennoot-bedrijfsleider

In 2021 publiceerde Pareto een artikel over de aankoop in mede-eigendom tussen bedrijfsleider en diens vennootschap. We kaderden hierbij het probleem of hetzij verdeelrecht[1] hetzij verkooprecht[2] (Visie Vlaamse en Federale fiscus) van toepassing is wanneer het onnroerend goed wordt uitgekeerd (via verkoop bijvoorbeeld) aan de bedrijfsleider-vennoot. Het Grondwettelijk Hof velde in januari 2022 een verdict in deze kwestie n.a.v. een prejudiciële vraag.

Het verband tussen de begunstigingsclausule van een levensverzekeringspolis en het testament

Nemen wij het voorbeeld van een verzekeringnemer die aanvankelijk zijn zus aanwijst als begunstigde van zijn levensverzekeringspolis. Vervolgens maakt hij een testament op waarin hij zijn partner als algemene legataris aanstelt zonder de begunstigingsclausule van de levensverzekeringspolis te wijzigen. De vraag rijst dan wie de verzekeringsuitkering zal ontvangen.

VLABEL verduidelijkt gesplitste inschrijving: uitkering en incorporatie van de opbrengsten

Op 9 november 2021 heeft VLABEL haar standpunt inzake gesplitste aankoop en inschrijving (standpunt nr. 20067) gewijzigd. VLABEL herneemt haar standpunt inzake de gesplitste aankoop, maar breidt het uit met de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen.

Tantiemes uitkeren is een alternatieve bezoldiging ?

Tantièmes uitkeren aan de bedrijfsleider: alternatieve bezoldiging op maat?

Op de jaarlijkse algemene vergadering van uw vennootschap kan men besluiten een deel van de winst uit te keren als individuele beloning aan een bedrijfsleider voor de prestaties van het afgelopen boekjaar, in de vorm van tantièmes. Deze uitkering van tantièmes kunnen in bepaalde situaties een handige oplossing bieden, zoals bijvoorbeeld het voldoen van de vennootschap aan de minimum loonvoorwaarde van € 45.000 om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten[1].

[1] Indien de bezoldiging onder € 45.000 is, moet deze minstens gelijk zijn aan de belastbare winst, om aan de minimum loonvoorwaarde te voldoen.

De wijzigingen voor de facultatieve contractuele terugkeerclausule - nalatenschapsplanning Pareto Family Office

Koerswijziging VLABEL inzake het conventioneel optioneel terugkeerbeding

Op 8 november 2021 heeft de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Cassatie haar felomstreden standpunt inzake het zogenaamde “optionele conventionele beding van terugkeer” gewijzigd.

Levensverzekering: een essentieel onderdeel van financiële en vermogensplanning

Levensverzekeringen worden vaak geïntegreerd in een vermogensstrategie. Een kort overzicht van de belangrijkste voordelen.

Door Grégory Homans, beherend vennoot van het advocatenkantoor Dekeyser & associés

Dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke gelden?

Heel wat Belgen zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel. Als gevolg van dit stelsel zijn bepaalde gelden eigendom van beide echtgenoten. Dit kan eveneens het geval zijn indien de gelden niet op een gemeenschappelijke rekening staan. Bij het overlijden van één van de echtgenoten valt de helft van de gemeenschappelijke gelden in de nalatenschap van de overledene. Tenzij anders bepaald (bv. in een testament of huwelijkscontract), verkrijgt de langstlevende echtgeno(o)t(e) deze helft volledig in vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan verwerven. Op de verkrijging van deze helft is erfbelasting verschuldigd.

Buitenlandse successierechten op roerende goederen nu ook verrekenbaar met Belgisch betaalde erfbelasting

Het wetboek successierechten (artikel 17) voorziet in een belastingvermindering wanneer onroerende goederen van de nalatenschap die zich in het buitenland situeren, ook daar aan successierechten onderworpen zijn. Concreet worden de in België betaalde successierechten verminderd met het bedrag van de in buitenland geheven successierechten op het desbetreffende onroerend goed, zodat een dubbele belasting vermeden wordt.

Erfbelasting verschuldigd bij het schenken van een levensverzekeringscontract

Het is gebruikelijk dat een ouder tijdens zijn leven een beleggingsverzekering (tak 21, 23 of andere) afsluit en bepaalt dat de opgespaarde bedragen bij zijn overlijden aan zijn kinderen zullen worden overgedragen. De meest voorkomende levensverzekeringsconfiguratie, waarvan in dit artikel gebruik wordt gemaakt, is deze van het “AAB”-type, ook bekend als “beding ten behoeve van een derde”, waarbij ouder “A” optreedt als verzekeringnemer en verzekerde hoofd en het kind “B” als begunstigde.

Wat is de "wettelijke" aanwas van het vruchtgebruik? - Pareto Family Office

Hervorming van het goederenrecht: wat is de “wettelijke” aanwas van het vruchtgebruik?

De hervorming van het eigendomsrecht is op 1 september 2021 in werking getreden. Een van de nieuwigheden heeft betrekking op het recht van vruchtgebruik. Meer bepaald op de invoering van een zogenaamde “wettelijke” aanwas van het vruchtgebruik.

Hoe kan ik afstand doen van het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en zo erfbelasting vermijden in het Vlaams Gewest ?

Hoe kan ik afstand doen van het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en zo erfbelasting vermijden in het Vlaams Gewest?

Sinds de hervorming van het erfrecht, dat op 1 september 2018 in werking is getreden, geniet de langstlevende echtgeno(o)t(e) een recht van vruchtgebruik dat betrekking heeft op de goederen die de overledene tijdens zijn of haar leven heeft geschonken onder voorbehoud van vruchtgebruik. Om van dit vruchtgebruik te kunnen genieten, moet de langstlevende echtgeno(o)t(e) op het ogenblik van de schenking echtgeno(o)t(e) zijn.

Aankoop in mede-eigendom tussen bedrijfsleider en zijn vennootschap

Indien u als bedrijfsleider wilt investeren met uw vennootschap in onroerend goed, kan u deze aankoop doen tesamen met de vennootschap. Meestal wordt er dan voor gekozen om de vennootschap het merendeel te laten financieren, zodat deze ook de meeste kosten van het pand kan aftrekken. Het gaat dan vaak over een verhouding van 95%-5% die algemeen aanvaard wordt.