/>
taux reduit de la tva pour la demolition et reconstruction

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.

se rendre aux pays bas pour effectuer une donation pareto expert pension

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.
 

Nu de effectentaks werd goedgekeurd, dringt een korte samenvatting zich op

Op 26 februari 2021, is de effectentaks in werking getreden. Dit is voor ons de gelegenheid om u een samenvatting te geven van de belangrijkste kenmerken van deze belasting en de onzekerheden die zij met zich meebrengt zoals ook recentelijk aangegeven door de Raad van State.

Een nieuwe omzendbrief stelt de belastingadministratie in staat bepaalde levensverzekeringconfiguraties te belasten

De federale belastingadministratie publiceerde op 7 januari 2021 een nieuwe omzendbrief welke aanleiding geeft tot belastbaarheid van bepaalde (voorheen niet-belaste) levensverzekeringconfiguraties.

Hoe kan de overdracht van een vennootschap fiscaal worden geoptimaliseerd?

Naarmate de pensionering nadert, kunnen er veel vragen rijzen betreffende de overdracht van een vennootschap naar de volgende generatie(s).
De belangrijkste vragen daarvan op fiscaal gebied zijn de volgende: welke successierechten zullen van toepassing zijn op mijn vennootschap bij mijn overlijden? Wat zijn de verschillende instrumenten die de Belgische wetgeving mij biedt om minder successierechten te betalen? En hoe doe ik dat?

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2021 het ontwerp van decreet gepubliceerd dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf 1 juli 2021 afschaft. Tevens heeft deze regering hierin beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.

la fin de la kassroute entraîne-t-elle une double valorisatio

Brengt het einde van de “Kaasroute” een dubbele taxatie met zich mee?

Sinds 15 december 2020, zijn alle schenkingsaktes van roerende goederen van een belastingplichtige met fiscale residentie in België, die gebeurden voor een buitenlandse notaris, verplicht registreerbaar. Dit heeft tot gevolg dat men sowieso schenkingsrechten hierop moet betalen, zelfs al vindt de roerende schenking  plaats in het buitenland. 

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.

Nieuw tijdschema bij gesplitste aankopen

In het kader van successieplanning wordt de techniek van de gesplitste aankoop vaak gebruikt voor de verwerving van een onroerend goed.

Het Vlaams Gewest hervormt de erf- en schenkbelasting

In een eerder artikel van 12 december 2019 berichtten we over de fiscale gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord (zie hier). Op dat ogenblik werden een aantal vragen gesteld over de mogelijke implicaties ervan. Bijna een jaar later heeft de Vlaamse Regering concrete en duidelijkere stappen gecommuniceerd via de Vlaamse minister van Financiën, Matthias Diependaele. We lichten de hervorming voor u toe.

Een nieuw goederenrecht

Met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong. 

De belasting op buitenlandse roerende inkomsten, de fiscus zet (gelukkig) een stap terug

Een tijdje geleden nam de federale belastingdienst een nogal verrassend standpunt in ten aanzien van de vaststelling van het netto-inkomen wanneer buitenlandse roerende inkomsten rechtstreeks in het buitenland worden ontvangen (en niet op een Belgische bankrekening). Hoewel dit blijkbaar slechts een interne (en dus ongepubliceerde) instructie was, lijkt het erop dat de administratie deze al bij tal van fiscale controles toepaste.

De registratierechten bij de aankoop van uw gezinswoning

Wat zijn de fiscale voordelen in elk gewest bij de aankoop van een eerste woning?

De drie gewesten bieden niet dezelfde fiscale voordelen bij de aankoop van een gezinswoning. Deze zullen hieronder verder worden besproken.

Liquidatiereserve: eerste uitkering mogelijk in 2020

Indien uw vennootschap een liquidatiereserve heeft aangelegd in 2014 is het mogelijk deze vanaf dit jaar uit te keren mits betaling van 5% roerende voorheffing.

Onze actie ‘SAMEN’

We willen onze klanten danken die reeds aan deze actie hebben deelgenomen. Het doet ons plezier nieuwe klanten via jullie te mogen verwelkomen. Dankzij jullie inzet en het bijhorende succes zijn we blij te mogen meedelen dat we deze actie verderzetten.

exoneration de la maison familiale des droits de succession dans les trois régions

Vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting/successierechten in de drie gewesten

De gezinswoning of de ‘gezamenlijke hoofdverblijfplaats’ geniet een vrijstelling in de erfbelasting/successierechten in de drie Gewesten in ons land in hoofde van de langstlevende echtgenoot/partner. De voorwaarden en praktische uitwerking ervan verschillen echter in de verscheidene regio’s. 

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020: nieuwigheden en aandachtspunten

De deadline voor de indiening van de aangifte personenbelasting komt alweer dichterbij. Naar aanleiding hiervan informeren we u over de indieningstermijnen, geven we de nieuwigheden mee en wijzen we u op enkele aandachtspunten.