/>

Dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke gelden?

Heel wat Belgen zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel. Als gevolg van dit stelsel zijn bepaalde gelden eigendom van beide echtgenoten. Dit kan eveneens het geval zijn indien de gelden niet op een gemeenschappelijke rekening staan. Bij het overlijden van één van de echtgenoten valt de helft van de gemeenschappelijke gelden in de nalatenschap van de overledene. Tenzij anders bepaald (bv. in een testament of huwelijkscontract), verkrijgt de langstlevende echtgeno(o)t(e) deze helft volledig in vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan verwerven. Op de verkrijging van deze helft is erfbelasting verschuldigd.

Buitenlandse successierechten op roerende goederen nu ook verrekenbaar met Belgisch betaalde erfbelasting

Het wetboek successierechten (artikel 17) voorziet in een belastingvermindering wanneer onroerende goederen van de nalatenschap die zich in het buitenland situeren, ook daar aan successierechten onderworpen zijn. Concreet worden de in België betaalde successierechten verminderd met het bedrag van de in buitenland geheven successierechten op het desbetreffende onroerend goed, zodat een dubbele belasting vermeden wordt.

Erfbelasting verschuldigd bij het schenken van een levensverzekeringscontract

Het is gebruikelijk dat een ouder tijdens zijn leven een beleggingsverzekering (tak 21, 23 of andere) afsluit en bepaalt dat de opgespaarde bedragen bij zijn overlijden aan zijn kinderen zullen worden overgedragen. De meest voorkomende levensverzekeringsconfiguratie, waarvan in dit artikel gebruik wordt gemaakt, is deze van het “AAB”-type, ook bekend als “beding ten behoeve van een derde”, waarbij ouder “A” optreedt als verzekeringnemer en verzekerde hoofd en het kind “B” als begunstigde.

Hervorming van het goederenrecht: wat is de “wettelijke” aanwas van het vruchtgebruik?

De hervorming van het eigendomsrecht is op 1 september 2021 in werking getreden. Een van de nieuwigheden heeft betrekking op het recht van vruchtgebruik. Meer bepaald op de invoering van een zogenaamde “wettelijke” aanwas van het vruchtgebruik.

Comment procéder pour renoncer à l’usufruit successif et ainsi éviter les droits de succession en Région flamande ?

Hoe kan ik afstand doen van het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en zo erfbelasting vermijden in het Vlaams Gewest?

Sinds de hervorming van het erfrecht, dat op 1 september 2018 in werking is getreden, geniet de langstlevende echtgeno(o)t(e) een recht van vruchtgebruik dat betrekking heeft op de goederen die de overledene tijdens zijn of haar leven heeft geschonken onder voorbehoud van vruchtgebruik. Om van dit vruchtgebruik te kunnen genieten, moet de langstlevende echtgeno(o)t(e) op het ogenblik van de schenking echtgeno(o)t(e) zijn.

Aankoop in mede-eigendom tussen bedrijfsleider en zijn vennootschap

Indien u als bedrijfsleider wilt investeren met uw vennootschap in onroerend goed, kan u deze aankoop doen tesamen met de vennootschap. Meestal wordt er dan voor gekozen om de vennootschap het merendeel te laten financieren, zodat deze ook de meeste kosten van het pand kan aftrekken. Het gaat dan vaak over een verhouding van 95%-5% die algemeen aanvaard wordt.

Belastingvrije dividenden?

Op basis van artikel 21, lid 1, 14° WIB92 heeft u recht op een vrijstelling van de eerste schijf van € 800 aan privé dividenden die u per persoon ontvangt. De vrijstelling gebeurt evenwel niet automatisch. Op het (Belgische) dividend is reeds roerende voorheffing ingehouden waardoor u aldus zelf de vrijstelling zal dienen aan te vragen via uw belastingaangifte.

La circulaire (2021/C/49) dsur la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et les dividendes en provenance de la France a été publiée

Franse dividenden: nieuwe circulaire van 28 mei over het FBB

De circulaire (2021/C/49) van 28 mei met een FAQ over het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) en dividenden uit Frankrijk is uitgebracht. De Administratie geeft daarin aan dat zij zich schaart achter de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens dewelke een Belg die dividenden van Franse oorsprong ontvangt (die aan de Franse bronbelasting zijn onderworpen) recht heeft op de verrekening van het FBB met de Belgische belasting tot 15% (overeenkomstig hetgeen is bepaald in het dubbelbelastingverdrag (DBV) dat tussen België en Frankrijk is gesloten).

La règle des 80 % pendant le COVID-19

De 80%-regel in het licht van de COVID-19 crisis

De zelfstandige bedrijfsleider heeft de mogelijkheid om door middel van een individuele pensioentoezegging (IPT) op een fiscaal gunstige wijze een aanvullend pensioen op te bouwen. De premies die de vennootschap betaalt ten gunste van haar bedrijfsleider zijn immers aftrekbaar als bedrijfslasten. Deze zijn echter slechts aftrekbaar binnen de grenzen van de zogenaamde “80%-regel”.

trends tendance pareto

Waarin kunt u uw Covid-spaargeld investeren?

Trends Tendances publiceert een artikel waarin Pareto u advies geeft over hoe u uw het tijdens de Covid-19 pandemie opgebouwde spaargeld kunt optimaliseren.

Veiligheid, rendement, duurzaamheid? Afhankelijk van uw behoeften en wensen, biedt Pareto u beleggingsstrategieën op maat dankzij een 100% gepersonaliseerde audit.

Lees het advies van Geoffroy de Pierpont en Corentin Minne – oprichters van Pareto – in het recente artikel Trends Tendance.

Voordelig geld uit uw vennootschap halen via lening aan de bedrijfsleider

Een fiscaal interessante wijze om geld uit uw vennootschap te halen bestaat erin een schuld op rekening-courant op te bouwen binnen de vennootschap (via het toekennen van een lening, de verkoop van activa, de boeking van een niet-uitbetaalde dividenduitkering of kapitaalvermindering, enz.). Gebruikelijk komt het erop neer dat de bedrijfsleider een lening toestaat aan de vennootschap (een rekening-courant credit of RC-Credit).

taux reduit de la tva pour la demolition et reconstruction

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

se rendre aux pays bas pour effectuer une donation pareto expert pension

Kaasroute onder vuur

L'imposition de votre seconde résidence à l'étranger

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Résumé sur la taxe sur les comptes-titres

Nu de effectentaks werd goedgekeurd, dringt een korte samenvatting zich op

circulaire sur les assurance-vies et leur soumission aux droits de succession.

Een nieuwe omzendbrief stelt de belastingadministratie in staat bepaalde levensverzekeringconfiguraties te belasten

optimisation fiscale de la transmission d'une entreprise

Hoe kan de overdracht van een vennootschap fiscaal worden geoptimaliseerd?

Schenken of nalaten aan een goed doel

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast