fbpx
/>

Uw professionele verhuur aangeven: binnenkort een nieuwe verplichting.

In de personenbelasting wordt de verhuurder, wanneer een huurder zijn huur geheel of gedeeltelijk aftrekt als beroepskosten, belast op basis van de werkelijk ontvangen huur (en niet op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen), wat in de meeste gevallen een hogere belasting voor de verhuurder betekent.

Een van uw kinderen bewoont uw woning gratis

Het is niet ongewoon dat een ouder een woning gratis ter beschikking stelt aan een kind. Er kunnen veel verschillende situaties optreden: het kind heeft financiële problemen, heeft tijdelijk woonruimte nodig, of het huis is speciaal gekocht als investering voor de kinderen, enz.

Verhoging van de belastingaftrek in Wallonië

Net als in Vlaanderen en Brussel heeft de Waalse regering besloten om de fiscale druk op vastgoed te verlagen om zo de aankoop van een woning te vergemakkelijken. In haar ontwerpdecreet is de Waalse regering van plan om het abattement op het verkooprecht te verdubbelen bij de aankoop van een enige en eigen woning.

Groepsverzekering: worden wettelijk samenwonenden binnenkort vrijgesteld van successierechten in Brussel?

Zoals aangekondigd in een vorige publicatie, werd een ontwerp-ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten en registratierechten ingediend bij het Parlement om het Brusselse fiscale recht aan te passen aan nieuwe familiestructuren en om overdrachten tussen generaties te vergemakkelijken.

Optioneel beding van terugkeer belastbaar in de erfbelasting?

Einde 2021 publiceerden wij het artikel https://pareto.be/nl/koerswijziging-vlabel-inzake-het-conventioneel-optioneel-terugkeerbeding/, waar Vlabel naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie haar standpunt over het “optioneel conventioneel beding van terugkeer” gewijzigd had.[1]

 

Blijft belastingvrij schenken via de ‘bierroute’ overeind?

Een techniek die veelvuldig werd gebruikt om in België belastingvrij te schenken was de zogenaamde ‘kaasroute’. Een schenking bleef namelijk onbelast indien deze via een Nederlandse notaris gebeurde. Sinds de afschaffing ervan eind 2020 ging men op zoek naar mogelijke alternatieven om alsnog belastingvrij te kunnen schenken. De ‘bierroute’, die zich enkel in België afspeelt, blijkt hiervoor een zeer interessante methode.

Inbreng in een vennootschap gevolgd door schenking aandelen: fiscaal misbruik (Vlabel)

Wenst u uw woning in te brengen in uw vennootschap en vervolgens de aandelen te schenken in kader van successieplanning? De Vlaamse belastingdienst oordeelde op 22 mei 2023 dat deze verrichtingen fiscaal misbruik kunnen uitmaken. Waarop moet u letten?

Afschaffing van het langetermijnsparen

Dankzij het langetermijnsparen kunnen Belgen tot € 2.350 per jaar fiscaal voordelig sparen met een spaar- of beleggingsverzekering. Op deze aanbetaling wordt een belastingvermindering van 30% toegepast. Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft in zijn belastinghervormingsplan opgeroepen tot de afschaffing van het langetermijnsparen.

Quid met de liquidatiereserves bij schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

Via de gekende regeling van de liquidatiereserves is het  mogelijk om op een fiscaalvriendelijke manier uw winst te reserveren binnen de vennootschap via opname in een bijzondere ‘liquidatiereserve’. Hierop zal dan een anticipatieve heffing van 10% op worden toegepast. De dividenduitkeringen afkomstig van de liquidatiereserve zullen een roerende voorheffing ondergaan van hetzij 20 % bij uitkering binnen de 5 jaar, hetzij 5% bij uitkering na verkoop van 5 jaar. In geval van ontbinding van de vennootschap, is er geen bijkomende belasting meer verschuldigd (enkel de anticipatieve 10%).

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.

De doorgeefschenking: tips & tricks

Wanneer u een erfenis krijgt van één van uw ouders, heeft u drie keuzes: deze aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen. U wenst misschien meteen uw eigen kinderen te begunstigen met een deel van deze erfenis. Indien u ervoor kiest om de nalatenschap te verwerpen, ziet u echter af van de volledige erfenis. U kan niet slechts een deel van uw erfenis verwerpen om een ander deel te aanvaarden. Het is dus alles of niets. Bovendien zullen uw kleinkinderen, indien zij de erfenis wel aanvaarden, moeten instaan voor de erfbelasting, wat voor hun een grote kost kan zijn op een jonge leeftijd.

Uw vastgoed gemeubeld verhuren? Dit zijn de fiscale aandachtspunten.

Indien u overweegt uw investeringsvastgoed te verhuren, heeft u de mogelijkheid dit gemeubeld te doen. U kan hiervoor meerdere praktische redenen hebben, vaak omwille van de aard of bestemming van het vastgoed (vakantiewoning, appartement bestemd voor expats, studentenkot,…). We willen in dit artikel even stilstaan bij de fiscale aspecten van gemeubelde verhuur.

Ik wens een testament op te stellen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen bij uw overlijden. Indien dat niet overeenstemt met uw laatste wens, kan u van het wettelijk erfrecht afwijken door een testament op te stellen. Bij het opmaken van een testament dient u minstens 16 jaar, gezond van geest en wilsbekwaam te zijn. In het Belgisch recht bestaan er drie soorten testamenten: het eigenhandig, het notarieel en het internationaal testament.

Lenen aan familie of vrienden

U zou graag uw zoonlief of een goede vriend financieel uit de nood helpen? Maar u wil liever niet zomaar een geldsom schenken? Een lening is een goed alternatief voor een schenking. Maar hoe moet zo’n leningsovereenkomst eruitzien en wat als u uiteindelijk het geleend bedrag toch niet terug moet hebben?

Een kind met een beperking: successieplanning op maat

Het erfrecht voorziet geen bijzondere regels m.b.t. de specifieke noden van een kind met een beperking. Daarom is het raadzaam de wettelijke vererving bij te sturen. Hieronder geven we een aantal mogelijke technieken.

Hoe moeten onroerende inkomsten en interesten tussen partners worden verdeeld?

In België wordt de belasting van inkomsten uit onroerend goed bepaald door de bestemming die aan het goed wordt gegeven. Indien het onroerend goed voor beroepsdoeleinden wordt aangewend, wordt de belasting geheven over de werkelijk ontvangen huur; in de andere gevallen, met uitzondering van de gezinswoning, wordt het belastbaar inkomen berekend op basis van het kadastraal inkomen (geïndexeerd en vermeerderd met 40%). De vraag rijst dan hoe de inkomsten uit onroerend goed en de interesten op leningen voor onroerend goed tussen partners moeten worden aangegeven en verdeeld.

Belg en onroerende goederen te Nederland: quid erfbelasting en schenkingsrechten?

U bent Belgisch fiscaal inwoner en bezit onroerende goederen in Nederland, bijvoorbeeld een appartementje in Cadzand en Amsterdam. Wat zijn de successierechtelijke gevolgen van het bezit van dit onroerend goed in Nederland, in concreto op het gebied van schenkbelasting en erfbelasting?

Wijzigingen in de belasting op levensverzekeringen in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via een op 1 augustus 2022 gepubliceerde ordonnantie beslist om zijn belastingstelsel voor levensverzekeringen af te stemmen op dat van het Waalse en het Vlaamse Gewest. De belastingwijzigingen betreffen hoofdzakelijk schenkingen van levensverzekeringen en levensverzekeringspolissen die door meerdere verzekeringnemers worden afgesloten. De ordonnantie voorziet ook in een mechanisme ter voorkoming van dubbele erfbelasting ten laste van een inwoner van Brussel die in het buitenland gelegen roerende goederen bezit.

Wijzigingen in de belasting op levensverzekeringen in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via een op 1 augustus 2022 gepubliceerde ordonnantie beslist om zijn belastingstelsel voor levensverzekeringen af te stemmen op dat van het Waalse en het Vlaamse Gewest. De belastingwijzigingen betreffen hoofdzakelijk schenkingen van levensverzekeringen en levensverzekeringspolissen die door meerdere verzekeringnemers worden afgesloten. De ordonnantie voorziet ook in een mechanisme ter voorkoming van dubbele erfbelasting ten laste van een inwoner van Brussel die in het buitenland gelegen roerende goederen bezit.