fbpx
/>
Een globale aanpak

Integreer de 4 belangrijkste pijlers

Het optimum van Pareto kan worden omschreven als “een toestand waarin men de situatie van een individu niet verder kan verbeteren zonder deze van een andere negatief te beïnvloeden.”

We brengen uw wensen en belangen in kaart en zijn pas tevreden wanneer het resultaat rekening houdt met uw economische en familiale situatie alsook aangepaste oplossingen aan uw verwachtingen koppelt.

Pensioen

Het wettelijk pensioen laat u niet toe om uw levensstandaard te behouden. Het is dus noodzakelijk om zelf een pensioenkapitaal op te bouwen. Uw noden becijferen en samen met u een aangepast plan ontwikkelen staat in onze analyse centraal. In overleg met u bekijken wij welke oplossingen geïmplementeerd moeten worden om het behoud van uw huidige levenstandaard te verzekeren.

De diensten aangeboden door Pareto Family Office, financieel planner
1. Analyse
 • Pensioenplanning
 • Projectie van het wettelijk pensioen
 • Projectie van het extra legaal pensioen
 • Fiscale niches
2. Optimalisatie
 • Opbouwen van een pensioenkapitaal
 • Afschaffing van inefficiënte overlappingen
 • Tussenpersoon voor de gekozen oplossingen
 • Kwaliteit van verzekeringsproducten
 • Optimaal gebruik van fiscale niches

Inkomen

We bestuderen samen het geheel aan fiscale mogelijkheden om:

 • De persoonlijke belastingdruk, evenals deze van uw vennootschap, te verlagen
 • Het verschil tussen uw bruto- en netto-inkomen zo klein mogelijk te maken
 • De meest recente fiscale technieken te implementeren
 • Uw situatie op een fiscaal vernuftige manier te optimaliseren.
Pareto Family Office - diensten
1. Analyse
 • Fiscale druk van de inkomsten
  • beroepsinkomen
  • onroerend inkomen
  • roerend inkomen
  • divers inkomen
 • Analyse van de fiscale aftrekmogelijkheden
2. Optimalisatie
 • Fiscale Tips
 • Belastingsvermindering
 • Investeringstips
 • Huidige fiscale wetgeving

Vermogen

Uw vermogen beleggen is een steeds complexere kunst. De wijze waarop men zijn middelen belegt is vaak geïnspireerd door emotionele of arbitraire factoren die niet altijd rekening houden met de risico’s en de werkelijke noden. Door uw behoeften te plannen en te becijferen, bepalen wij samen met u de best mogelijke bestemming van uw vermogen. Dit in functie van rationele criteria zoals bescherming, belastingdruk en rendement van uw investeringen.

Voor ons zijn twee criteria essentieel voor een gezond beheer :

 • Fiscaliteit met als perspectief het realiseren van een beter rendement
 • Spreiding met als objectief het bekomen van een grotere zekerheid

Uw vermogen op een fiscaal gespreide en voordelige manier beheren is één van onze doelstellingen bij de begeleiding.

Onze onafhankelijkheid laat ons toe u te begeleiden naar roerende en onroerende structuren. De fiscale druk verlagen, legale financiële structuren kiezen, rekening houdend met:

 • uw familiale situatie
 • uw huidige en toekomstige behoeften
 • uw successieplanning

Zullen u toestaan om uw familiaal vermogen te beschermen tegen fiscale druk.

Diensten - Pareto Family Office
1. Analyse
 • Roerend en onroerend vermogen
 • Fiscale druk op uw beleggingen
 • Veiligheid
 • Risico
2. Optimalisatie
 • Evenwicht tussen roerend en onroerend vermogen
 • Fiscale optimalisatie van uw beleggingen
 • Tussenpersoon voor de gekozen oplossingen
 • Spreiding van uw investeringen

Nalatenschap

Iedere situatie heeft eigen karakteristieken, verwachtingen en prioriteiten. Successieplanning vereist maatwerk, geval per geval te analyseren. Ze moet in functie van uw wensen en doelstellingen worden bestudeerd.

Wij hechten bijzonder veel belang aan het vinden van het juiste evenwicht tussen de successierechten en de bescherming van de schenkers.

Zowel het privévermogen als het familiebedrijf zullen in een successieplanning benaderd worden.

De successierechten zijn maar één luik van de nalatenschapsproblematiek. Veel andere vragen stellen zich bij de overdracht van uw vermogen. Dat is de reden waarom wij onze klanten aanbevelen om hun nalatenschap op voorhand te regelen.

Over nalatenschap spreken is niet makkelijk of aangenaam evenwel is het een noodzakelijke stap teneinde het volgende te voorkomen:

 • Toekomstige ruzies tussen de erfgenamen
 • Zware successierechten

Onze prioriteit is besparing op de successierechten en gemoedsrust voor de toekomst. Zo verzekert u het behoud en de duurzame groei van uw vermogen.

De diensten van Pareto Family Office, financieel planner
1. Analyse
 • Successieberekening
 • Huwelijkscontract / testament
 • Bescherming van de echtgenoot / de kinderen
 • Successie van het familiebedrijf
2. Optimalisatie
 • Successieplanning van:
  • Privé vermogen
  • Familiebedrijf
 • Beperking van rechten via specifieke technieken
 • Bescherming en sereniteit

Een globale aanpak is noodzakelijk

Het is ondenkbaar om één aspect van uw situatie te onderzoeken zonder het geheel grondig te analyseren.

We wensen u zowel op financieel als menselijk vlak te begeleiden.
Dit vertaalt zich in:

 • Een vertrouwelijke analyse op maat (huidige situatie): hieruit volgt een overzicht en een concreet actieplan.
 • Gesprekken vinden plaats bij u thuis of bij ons op kantoor: hierbij lichten we onze adviezen toe (voor- en nadelen).
 • We begeleiden u in alle transparantie naar oplossingen en we zorgen voor de nodige opvolging binnen een duurzame langetermijnrelatie: dit geeft u gemoedsrust (gewenste situatie).

Planning: uw levensplan!

Uw situatie verdient een persoonlijke aanpak. We leven in een dynamische omgeving. Enkele belangrijke actuele thema’s zijn de veroudering van de Belgische bevolking, het pensioensysteem dat zwaar onder druk staat en een steeds wijzigend economisch beleid vanuit de overheid. Meer dan ooit moet u fiscale en financiële maatregelen treffen en idealiter begeleid worden door een vertrouwenspersoon. U bent omringd door verschillende raadgevers maar deze werken niet altijd op een onafhankelijke wijze of hebben geen globale kijk op uw situatie.

We werken samen met een aantal van uw gebruikelijke raadgevers (accountant, notaris, …) waarbij wij een rol wensen op te nemen van:

 • Architect die een globale kijk op uw situatie heeft.
 • Financiële vertrouwenspersoon.
 • Tussenpersoon voor de gekozen oplossingen.
 • Coördinator van uw vermogen.
Pareto Family Office, Financiële en estate planning diensten

Vraag uw gratis adviesgesprek met een expert aan