fbpx
/>

Tussen België en Groot-Brittanië bestaat er tot op vandaag geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, noch met betrekking tot schenkingen, noch met betrekking tot nalatenschappen. We moeten ons daarom baseren op het nationale recht van respectievelijke landen.

Het Verenigd Koninkrijk heft successierechten op schenkingen en erfenissen wanneer de schenker of de overledene zijn woonplaats in het Verenigd Koninkrijk heeft. Wanneer de overledene of de schenker niet in het Verenigd Koninkrijk woonachtig is, wordt men alleen getaxeerd op activa die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden.

Er is dus in principe geen dubbele belasting mogelijk. Op legaten of schenkingen van een Belgisch ingezetene naar kinderen (of andere familie) wonende in de UK, is dus enkel Belgische (lees Vlaamse, Brusselse of Waalse) erf- of schenkbelasting toepasselijk.

Belgische UK resident legateert/schenkt aan familie in België

In de omgekeerde situatie (Belg in UK schenk/legateert aan kind in België) zal de Britse fiscus wel inheritance tax heffen. In geval van overdracht bij overlijden bedraagt het inheritance tax (IHT)-tarief in beginsel 40%. Er is wel een drempel (‘Nil rate band’) voor successierechten van 325.000 pond. Dit betekent dat als de waarde van het vermogen van de overledene lager is dan 325.000 pond, geen inheritance tax te betalen is. Vanaf de nalatenschap dit bedrag overschrijdt, wordt deze onderworpen aan de algemene inheritance tax van 40%.

Ook op schenkingen (‘lifetime gifts’) wordt er IHT geheven, maar enkel indien de schenker overlijdt binnen de 7 jaar na de schenking en indien de ‘nil rate band’ van 325.000 pond wordt overschreden.

Indien men overlijdt binnen de drie jaar na de schenking is het standaardtarief van 40% van toepassing

Daarna vermindert het tarief van de IHT naargelang het aantal jaren er zijn verstreken na de gift:

32% (overlijden binnen de 3-4 jaar na de gift)

24% (overlijden binnen de 4-5 jaar na de gift)

16% (overlijden binnen de 5-6 jaar na de gift)

8% (overlijden binnen de 6-7 jaar na de gift)

0% (overlijden 7 jaar na de gift)

Er bestaan verschillende uitzonderingen op de IHT (voor echtgenoten en goede doelen b.v.b.), maar dat zou ons te ver leiden in dit beknopt artikel.

De Belgische fiscus zal op zijn beurt niet taxeren op nalatenschappen en schenkingen komende van UK residents.

Simon Boon – Jurist bij Pareto NV

29 december 2023