fbpx
/>

Hoewel de burgerlijke maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, wordt zij nu als een “onderneming” beschouwd, waardoor veel nieuwe wettelijke bepalingen van toepassing worden.

Dat de maatschap voortaan als onderneming beschouwd wordt, brengt drie belangrijke veranderingen met zich mee. Ten eerste verandert de naam. Voortaan zal een burgerlijke maatschap simpelweg ‘een maatschap’ genoemd worden (1). De volgende belangrijke wijziging is dat burgerlijke maatschappen (bestaande en toekomstige) voortaan registreerd moeten worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (2) en onderworpen zullen worden aan de boekhoudwetgeving en daarom ook een boekhouding zullen moeten voeren (3).

Samengevat, iedere maatschap die voor de wetswijziging al bestaat, zal de volgende stappen moeten ondernemen:

  • zich inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen voor 1 mei 2019 via een boekhouder, de notaris of een ondernemingsloket;
  • vanaf 1 november 2018 moeten alle documenten van de maatschap het ondernemingsnummer vermelden;
  • een boekhouding voeren.

1) ‘Burgerlijke maatschap’ wordt ‘maatschap’

2) Verplichte registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Een burgerlijke maatschap zal voortaan verplicht zijn zich te registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een database van de FOD Economie die alle basisgegevens van “bedrijven” bevat waarvan slechts enkele toegankelijk zijn voor het publiek.

De inschrijving moet verplicht deze gegevens bevatten (artikel III.18 Wetboek Economisch recht):

1° de naam, de benaming of de bedrijfsnaam;
2° de nauwkeurige aanduiding van de onderscheiden adressen, in voorkomend geval, van de maatschappelijke zetel van de onderneming en van de verschillende vestigingseenheden in België;
3° de rechtsvorm;
4° de rechtstoestand;
5° de oprichtings- en stopzettingsdatum van de onderneming of de vestigingseenheid;
6° de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers van de onderneming;
7° de door de onderneming uitgeoefende economische activiteiten;
8° de overige basisidentificatiegegevens, die moeten verstrekt worden op het ogenblik van de oprichting van de rechtspersoon of in toepassing van Hoofdstuk 2;
9° de aanduiding van de toelatingen, vergunningen en erkenningen waarover de onderneming beschikt of de hoedanigheden waaronder deze gekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten en, in voorkomend geval, de opvolging van de aanvragen in dit verband;
10° in voorkomend geval, de verwijzing naar de website van de onderneming, haar telefoonnummer, haar faxnummer en haar e-mailadres;
11° de gegevens betreffende de bankrekening(en) van de onderneming.

Indien de rekeningsnummers moeten worden vermeld, moeten de ingebrachte bedragen niet opnieuw opgenomen worden in deze lijst. De statuten moeten dan ook niet worden gepubliceerd.
De maatschappen zullen het ondernemingsnummer moeten vermelden in alle aktes, facturen, advertenties, brieven, communicaties en andere documenten, uitgaande van de maatschap.
Deze documenten moeten eveneens het domicilie en minstens één rekeningnummer van de maatschap vermelden.U kan altijd de hulp inschakelen van een notaris of een boekhouder. De inschrijving moet gebeuren aan de loket van de kruispuntbank ondernemingen vanaf 1 november 2018.

Wanneer de registratie niet gebeurt, zijn strafrechtelijke sancties voorzien.

3) Verplichting om een vereenvoudigde boekhouding te voeren
De wettelijke hervorming zorgt ervoor dat organisaties zonder rechtspersoonlijkheid onderworpen worden aan de boekhoudverplichting zodra ze zijn opgericht naar Belgisch recht. De burgerlijke maatschappen zullen daarom een boekhouding moeten voeren.

Volgens de boekhoudwetgeving moet een bedrijf met een jaaromzet van niet meer dan 500.000 € slechts een vereenvoudigde boekhouding bijhouden.

De verplichting om een vereenvoudigde boekhouding te houden heeft als gevolg dat u een verkoopboek (overzicht van de facturen), een boek met aankopen (oplijsting van de uitgaven), een financieel en bancair journaal (contante transacties en transacties uitgevoerd via een bankrekening) en een inventarisboek (actief, schuldvorderingen, schulden en verplichtingen) moet bijhouden.

Het is niet verplicht om beroep te doen op een boekhouder. Toch kunnen we dit aanraden om dit het eerste jaar wel te doen, zodat de boekhouder u kan tonen hoe het moet om dan in de volgende jaren deze kost te kunnen vermijden.

Er dient ook te worden opgemerkt dat ondernemingen met een burgerlijke maatschap niet verplicht zijn om hun jaarrekeningen in te dienen en te publiceren. Tevens wordt de de verplichting een boekhouding te houden ook niet strafrechtelijk gesanctioneerd.

Inwerkingtreding

De hervorming van het vennootschapsrecht zal normalerwijze in werking treden op 1 november 2018. Elke onderneming die vanaf die datum naar gewoon recht is opgericht, zal direct verplicht onderworpen zijn aan de hierboven beschreven wijzigingen.
Bestaande bedrijven die voor 1 november 2018 zijn opgericht, profiteren echter van een langere periode om zich aan te passen aan de nieuwe verplichtingen die op hen van toepassing zijn:

  • Ze hebben tot eind april 2019 de tijd om zich te registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • De boekhoudverplichting is alleen van toepassing vanaf het boekjaar 2020.

Let op: de wet bepaalt uitdrukkelijk dat de Koning de mogelijkheid heeft om de hierboven vermelde data te verlengen. Om te voorkomen dat u gehaast moet handelen, kunnen we u alleen adviseren om de nodige stappen te ondernemen om aan uw nieuwe verplichtingen te voldoen.

Maureen Vanfraechem,
Notarieel jurist bij Pareto.