fbpx
/>

De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.

De effectentaks heeft meer bepaald uitwerking op natuurlijke personen die één of meer effectenrekeningen aanhouden met een gemiddelde waarde hoger dan € 500.000. Het tarief bedraagt 0,15% en wordt berekend op de totale waarde van zodra de drempel wordt overschreden.

Volgende financiële instrumenten worden beoogd: aandelen, obligaties, kasbonnen, warrants, rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen, enz. Enkele activa worden vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld pensioenspaarfondsen en tak 21- en tak 23-levensverzekeringen.

Hoe wordt de taks ingehouden?

In de praktijk zal de Belgische tussenpersoon (= de bank) de taks dienen in te houden wanneer een natuurlijk persoon titularis is van een effectenrekening die de drempel van € 500.000 overschrijdt.
Indien de titularis meerdere effectenrekeningen bezit bij verschillende financiële instellingen waarvan geen enkele € 500.000 overschrijdt, zal de taks niet automatisch worden ingehouden door de tussenpersoon. Nochtans is de taks wel degelijk verschuldigd wanneer de totale waarde van de effectenrekeningen meer dan € 500.000 bedraagt. In dat geval moet de titularis ofwel de bank vragen de taks in te houden (een zogenaamde “opt in”), ofwel zelf in de aangifte personenbelasting aangeven via het platform MyMinfin dat het totaal de taxatiedrempel overschrijdt.

Bij laattijdige, onnauwkeurige, onvolledige of niet-aangifte of laattijdige betaling van de taks kan een boete worden opgelegd van 10% tot 200% van de verschuldigde belasting. Bovendien zal de belastingbetaler een boete verschuldigd zijn gaande van € 750 tot € 1.250 indien verkeerde informatie wordt meegedeeld bij een fiscale controle door de Administratie.

Aangifte personenbelasting: enige veranderingen?

In principe dient u uw tegoeden op effectenrekeningen niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

De fiscus moet mogelijke belastingschuldigen echter wel kunnen identificeren. Daarom moet de titularis van een effectenrekening deze vermelden in de aangifte door ‘ja’ aan te duiden bij code 1072/2072. Zodra ene persoon meerdere effectenrekeningen aanhoudt, zal deze code aangevinkt dienen te worden, zelfs indien geen taks verschuldigd is.

​Chloé Masse – Juriste bij Pareto