fbpx
/>

Gesplitste inschrijving

De techniek van de gesplitste inschrijving doet zich voor wanneer het vruchtgebruik van effecten of geldbeleggingen op naam van de erflater ingeschreven zijn en de blote eigendom ervan op naam van de erfgenaam. Bij overlijden van de vruchtgebruiker zal de blote eigenaar erfbelasting moeten betalen op de volle eigendom, tenzij er bewezen kan worden dat de gesplitste inschrijving geen bedekte bevoordeling van de blote eigenaar door de vruchtgebruiker inhoudt (art. 2.7.1.0.7. VCF).  Het vermoeden van de bedekte bevoordeling kan worden weerlegd door aan te tonen dat de gesplitste inschrijving het gevolg is van een voorafgaandelijke, al dan niet geregistreerde, schenking.

Zaakvervanging

Indien de effecten binnen een effectenportefeuille herbelegd worden, volstaat het volgens VLABEL om enkel voor de initiële gesplitste inschrijving van de portefeuille het vermoeden van de bedekte bevoordeling te weerleggen.

Opbrengsten: uitkering, incorporatie en maatschap

Wanneer de opbrengsten aan de vruchtgebruiker in volle eigendom worden uitgekeerd en nadien opnieuw gesplitst worden ingeschreven, geldt volgens VLABEL het weerlegbaar vermoeden van de bedekte bevoordeling, ongeacht deze tot een maatschapsvermogen behoren. De uitgekeerde opbrengsten zullen niet onderworpen zijn aan erfbelasting indien er kan worden aangetoond dat ze voorafgaandelijk geschonken zijn.

Wanneer daarentegen de opbrengsten niet aan de vruchtgebruiker worden uitgekeerd, maar geïncorporeerd worden in het gesplitst kapitaal, maakt VLABEL een onderscheid tussen gesplitste inschrijvingen binnen en buiten het kader van een maatschap. Indien de effecten of geldbeleggingen geen activa zijn van een maatschap, ontstaat er volgens VLABEL op het ogenblik van de gesplitste inschrijving een bedekte bevoordeling ten voordele van de blote eigenaar. Deze opbrengsten zullen eveneens niet onderworpen zijn aan erfbelasting indien er kan worden aangetoond dat ze voorafgaandelijk geschonken werden door de vruchtgebruiker aan de blote eigenaar.

Indien de activa wel deel uitmaken van een maatschap, komt het de algemene vergadering van de maatschap toe om de beslissing te maken de opbrengsten al dan niet uit te keren. Indien deze beslist de opbrengsten te reserveren of incorporeren in het vermogen van de maatschap, wordt de niet-uitgekeerde opbrengst niet als een nieuwe gesplitste inschrijving beschouwd.

VLABEL heeft in haar meest recente standpunt beslist dat de beslissing van de algemene vergadering tot incorporatie van de opbrengsten daarentegen als een onrechtstreekse schenking moet worden beschouwd. Bij gebrek aan registratie zal de verdachte periode van toepassing zijn. De incorporatie van de opbrengsten zal zodus aan erfbelasting onderworpen worden indien de vruchtgebruiker binnen de drie jaar na de beslissing van de algemene vergadering komt te overlijden.

Hoewel VLABEL zijn standpunt heeft aangepast, is het laatste woord hierover nog niet gezegd.

Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen.

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto NV