fbpx
/>

Nota up to date 30 oktober 2015

De huidige nota heeft tot doel de verschillende veranderingen in de aangekondigde fiscale materies door de Waalse en Brusselse Regering samen te vatten. Houd er rekening mee dat deze maatregelen op dit ogenblik enkel een akkoord zijn op het niveau van de regeringen van de twee regios. De aangekondigde wijzigingen zullen bekendgemaakt worden in hun definitieve versie vanaf het moment waarop de parlementen van de twee gefedereerde entiteiten (gewesten) een wetgevende tekst hebben gestemd.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 1. Wat de personenbelasting betreft

 

 • De woonbonus

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de woonbonus afschaffen voor alle nieuwe contracten afgesloten vanaf 1 januari 2017. Op dit ogenblik is er geen sprake van een nieuw systeem die deze zou vervangen.
De huidige woonbonus zal van kracht blijven voor alle hypothecaire leningen afgesloten vóór deze datum.

 • De forfaitaire gewestbelasting
  \"\"

Vanaf 2016 zal de forfaitaire gewestbelasting van 89 ten laste van het gezinshoofd afgeschaft worden.

 • De onroerende voorheffing

Het tarief van de onroerende voorheffing zal vanaf 2016 verhogen van 10 tot 12 %. De verhoging zal variëren in functie van de betrokken gemeente.
Niettemin, om de Brusselaars die eigenaars zijn en hun Brusselse eigendom bewonen te bevoordelen alsmede de personen die vandaag vrijgesteld zijn van de forfaitaire gewestbelasting, voorziet de Brusselse Regering dat er een premie van 120 zal toegekend worden aan deze laatsten om de verhoging van de voorheffing voor de gezinshoofd te temperen.
De voorziene verhoging van de onroerende voorheffing zal dus een impact hebben op de eigenaars van investeringsgoederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsmede op de niet-inwonenden.

 • De premie van 120 €

Daaromtrent wordt verwezen naar het punt over de onroerende voorheffing.

 • De belasting op beroepsinkomsten

De Brusselse Regering heeft plannen om de belasting op beroepsinkomsten op progressieve manier te verminderen. Deze vermindering zou 1% bedragen voor de inkomsten van 2016 (aanslagjaar 2017) en zou worden verhoogd tot 1,5% voor de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018).

 1. Registratierechten

 

 • Nieuw abattement op de registratierechten – Voorbeeld

Sinds 2003 wordt een aangekochte woning bestemd als eerste hoofdverblijfplaats onderworpen aan een vermindering van de belastbare basis ten bedrage van 60.000 € (75.000 € onder bepaalde voorwaarden). Er is dus een vrijstelling op de eerste 60.000 €.
Vanaf 1 januari 2017 zal de vrijstelling van de registratierechten van toepassing zijn op de eerste 175.000 €. Het lijkt erop dat dezelfde voorwaarden van toepassing zijn met het verschil dat de Brusselse Regering voorziet een supplementaire voorwaarde in te voeren: de vrijstelling zal enkel van toepassing zijn voor onroerende goederen waarvan de aankoopwaarde lager is dan 500.000 €.
Voorbeeld:
Jan en Marie wensen in 2015 een woning te verwerven in Sint-Pieters-Woluwe. De aankoopprijs bedraagt 400.000 €. Ze zullen 42.500 € registratierechten moeten betalen (hetzij 12,5% van 340.000 €). Jan en Marie kopen hetzelfde huis op dezelfde plaats in 2017. Ze zullen 28.125 € moeten betalen (hetzij 12,5% op 225.000 €).

 • Wijzigingen in de onroerende schenkingsrechten – Voorbeeld

Vóór 1 januari 2016. Er bestaan momenteel 4 categorieën van begunstigden die elk van verschillende schijven en tarieven genieten. De onroerende schenkingsrechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn momenteel als volgt:

Rechte lijn/echtgenoten/samenwonenden

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 50.000 €

3 %

50.000 € – 100.000 €

8 %

100.000 € – 175.000 €

9 %

175.000 € – 250.000 €

18 %

250.000 € – 500.000 €

24 %

Boven de 500.000 €

30 %

Zijlijn – Bevoorrechte zijverwanten (broers en zussen)

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 12.500 €

20 %

12.500 € – 25.000 €

25 %

25.000 € – 50.000 €

30 %

50.000 € – 100.000 €

40 %

100.000 € – 175.000 €

55 %

175.000 € – 250.000 €

60 %

Boven de 250.000 €

65 %

Zijlijn – Ooms, tantes, neven en nichten

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 50.000 €

35 %

50.000 € – 100.000 €

50 %

100.000 € – 175.000 €

60 %

Boven de 175.000 €

70 %

Tussen alle andere personen

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 50.000 €

40 %

50.000 € – 75.000 €

55 %

750.000 € – 175.000 €

65 %

Boven de 175.000 €

80 %

Vanaf 1 januari 2016 zullen de onroerende schenkingsrechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grondig worden gewijzigd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt zich op het Vlaams Gewest en past dezelfde schijven, tarieven en categorieën begunstigden toe. Zo blijven er nog slechts twee categorieën begunstigden over, die van de echtgenoten, samenwoners en begunstigden in de rechte lijn en alle andere personen. Dit zijn de nieuwe tarieven:

Rechte lijn/ echtgenoten/ samenwonenden

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 150.000 €

3 %

150.000 € – 250.000 €

9 %

250.000 € – 450.000 €

18 %

Boven de 450.000 €

27 %

Tussen alle andere personen

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 150.000 €

10 %

150.000 € – 250.000 €

20 %

250.000 € – 450.000 €

30 %

Boven de 450.000 €

40 %

Voorbeeld:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag – Schenking van een gebouw aan uw kind met een waarde van 400.000 €

61.750 €

Vanaf 1 januari 2016 – Schenking van een gebouw aan uw kind met een waarde van 400.000 €

40.500 €

Verschil taxatie vóór/na

21.250 €

Vandaag – Schenking van een gebouw aan uw broer met een waarde van 400.000 €

216.875 €

Vanaf 1 januari 2016 – Schenking van een gebouw aan uw broer met een waarde van 400.000 €

80.000 €

Verschil taxatie vóór/na

136.875 €

Vandaag – Schenking van een gebouw aan uw neef met een waarde van 400.000 €

245.000 €

Vanaf 1 januari 2016 – Schenking van een gebouw aan uw neef met een waarde van 400.000 €

80.000 €

Verschil taxatie vóór/na

165.000 €

 

Waalse Gewest

 

 1. Wat betreft de personenbelasting

 

 • De «Woningcheque»

De Waalse Regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2016 de woonbonus af te schaffen. Deze belastingvermindering zal vervangen worden door de «woningcheque».
De kredietovereenkomsten die afgesloten zijn vóór 2016 kunnen echter verder genieten van het oud regime inzake woonbonus. De plafonds zullen wel niet meer geïndexeerd worden in de toekomst en zullen dus gelijk blijven aan het plafond dat bestond op 1 januari 2015.
De kredietovereenkomsten die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2016 zullen onder het nieuw regime van de «woningcheque vallen». De woningcheque is een belastingkrediet. De belastingkrediet, in tegenstelling tot de belastingvermindering, zorgt ervoor dat de belastingplichtige die geen belastingen betaalt kan genieten van een fiscaal voordeel.
De betrokken lening moet wel betrekking hebben op een woning gelegen in het Waalse Gewest en een looptijd hebben van minstens tien jaar. Meer nog, de woning waarvoor de lening is aangegaan moet de enige en eigen woning zijn van de kredietnemer (te beoordelen op 31 december van het jaar van het aangaan van de kredietovereenkomst. Indien de woning niet de enige woning blijft wordt het voordeel verminderd met 50%.
Het voordeel wordt toegekend onder de vorm van een belastingkrediet en wordt alleen toegekend aan personen met een netto belastbaar inkomen (onroerende inkomsten, beleggingsopbrengsten, roerende inkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten, verminderd met aftrekbare beroepskosten en onderhoudsuitkeringen) lager dan 81.000 €.
Om de meeste hulp te bieden voor de jaren waarin de gezinsinkomsten theoretisch het laagst zijn zal de woningcheque toegekend worden aan 100% gedurende de eerste 10 jaar en aan 50% gedurende de volgende 10 jaar.
Het voordeel van de « woningcheque » bestaat uit twee verschillende delen (beide cumuleerbaar) :

Een forfaitair bedrag « kind » : 125 € per kind. Dit bedrag wordt verdeeld onder de ouders. Dit bedrag kan slechts één keer per kind genoten worden.

Een variabel bedrag, berekend op grond van de netto belastbare inkomsten van de belastingplichtige:
Dit variabel bedrag wordt op de volgende manier berekend :
Voor een persoon met inkomsten lager dan 21.000 € : 1.520 €
Voor een persoon met inkomsten hoger dan 21.000 € : het bedrag boven 21.000 € wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt (1,275%) en verminderd met een variabel maximumbedrag.

Opgelet : het bedrag van het voordeel is beperkt tot de som van de jaarlijkse rente- en kapitaalaflossingen van de premie voor de hypothecaire lening.
Voorbeelden:

 1. Paul woont alleen met 4 kinderen. Hij heeft een netto belastbaar inkomen van 23.000 €. Hij gaat een hypothecair krediet aan en alle andere voorwaarden voor de toekenning van het voordeel zijn voldaan.

Forfaitair bedrag: 4 x 125 € = 500 €
Variabel bedrag: 1.520 € – [(23.000 € – 21.000 €) x 1,275 %] = 1.495 €.
Hetzij een woningcheque van 500 € + 1.495 € = 1.995 € per jaar.

 1. Paul woont met zijn 2 kinderen en zijn vrouw Marie. Ze hebben netto belastbare inkomsten van respectievelijk 20.000 € en 31.000 €. Ze gaan een hypothecair krediet aan en alle andere voorwaarden voor de toekenning van het voordeel zijn voldaan.

Forfaitair bedrag: 2 x 125 € = 250 €
Variabel bedrag:
Marie : 1.520 € ;
Paul : 1.520 € – [(31.000 € – 21.000 €) x 1,275 %] = 1.393 €.
             Hetzij een woningcheque van 250 € + 1.520 € + 1.393 € = 3.163 € per jaar.

 1. Registratierechten

\"\"

 • Verkooprechten – derde onroerend goed

De Waalse Regering is ook van plan om de verkooprechten vanaf de verwerving van de derde woning te verhogen tot 15% van de aankoopprijs, i.p.v. de 12,5% die momenteel gelden, ongeacht het aantal goederen dat de eigenaar bezit.
Concreet wil dit zeggen dat indien men als voorbeeld een appartement neemt ter waarde van 162.000 € zal het verschil tussen de rechten aan 12,5% en 15% nauwelijks meer dan 4.000 € bedragen.

 • Schenkingsrechten van onroerende goederen

Vóór 1 januari 2016. Er bestaan momenteel vier categorieën begunstigden die allemaal kunnen genieten van verschillende schijven en tarieven. De Waalse schenkingsrechten op onroerende goederen zien er als volgt uit:

Rechte lijn/echtgenoten/samenwonenden

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 12.500 €

3 %

12.500 € – 25.000 €

4 %

25.000 € – 50.000 €

5 %

50.000 € – 100.000 €

7 %

100.000 € – 150.000 €

10 %

150.000 € – 200.000 €

14 %

200.000 € – 250.000 €

18 %

250.000 € – 500.000 €

24 %

Meer dan 500.000 €

30 %

Zijlijn – Bevoorrechte zijverwanten (broers en zussen)

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 12.500 €

20 %

12.500 € – 25.000 €

25 %

25.000 € – 75.000 €

35 %

75.000 € – 175.000 €

50 %

Plus de 175.000 €

65 %

Zijlijn – Ooms, tantes, neven en nichten

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 12.500 €

25 %

12.500 € – 25.000 €

30 %

25.000 € – 75.000 €

40 %

75.000 € – 175.000 €

55 %

Plus de 175.000 €

70 %

Tussen alle andere personen

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 12.500 €

30 %

12.500 € – 25.000 €

35 %

25.000 € – 75.000 €

60 %

Plus de 75.000 €

80 %

De regeling van de onroerende schenkingsrechten zal gewijzigd worden vanaf 1 januari 2016. Deze regeling is complexer dan die van de twee andere regios. Het Waalse Gewet zal vanaf 2016 wel vier categorieën van begunstigden en talrijke schijven hebben. De tarieven zijn grondig gewijzigd geweest. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Rechte lijn/ echtgenoten/ samenwonenden

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 25.000 €

3 %

25.000 € -100.000 €

4 %

100.000 € – 175.000 €

9 %

175.000 € – 200.000 €

12 %

200.000 € – 400.000 €

18 %

400.000 € – 500.000 €

24 %

Plus de 500.000 €

30 %

Zijlijn – Bevoorrechte zijverwanten (broers en zussen)

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 75.000 €

10 %

75.000 € – 175.000 €

20 %

175.000 € – 350.000 €

30 %

Au-delà de 350.000 €

40 %

Zijlijn – Onkels, tantes, neven en nichten

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 50.000 €

10 %

50.000 € – 150.000 €

20 %

150.000 € – 300.000 €

30 %

300.000 € – 450.000 €

40 %

Plus de 450.000 €

50 %

Tussen alle andere personen

Schijven

Marginaal tarief

0 € – 50.000 €

20 %

50.000 € – 150.000 €

30 %

150.000 € – 300.000 €

40 %

Plus de 300.000 €

50 %

Voorbeeld:

Waals gewest

Vandaag – Schenking van een gebouw aan uw kind met een waarde van 400.000 €

62.625 €

Vanaf 1 januari 2016 – Schenking van een gebouw aan uw kind met een waarde van 400.000 €

49.500 €

Verschil taxatie vóór/na

13.125 €

Vandaag – Schenking van een gebouw aan uw broer met een waarde van 400.000 €219.375 €

Vanaf 1 januari 2016 – Schenking van een gebouw aan uw broer met een waarde van 400.000 €

100.000 €

Verschil taxatie vóór/na

119.375 €

Vandaag – Schenking van een gebouw aan uw neef met een waarde van 400.000 €239.375 €

Vanaf 1 januari 2016 – Schenking van een gebouw aan uw neef met een waarde van 400.000 €

150.000 €

Verschil taxatie vóór/na

89.375 €