fbpx
/>

Sinds 15 december 2020, zijn alle schenkingsaktes van roerende goederen van een belastingplichtige met fiscale residentie in België, die gebeurden voor een buitenlandse notaris, verplicht registreerbaar. Dit heeft tot gevolg dat men sowieso schenkingsrechten hierop moet betalen, zelfs al vindt de roerende schenking  plaats in het buitenland.

Alle roerende notariële schenkingen gedaan door een Belgisch fiscaal resident worden nu dus gelijk behandeld: het zal betekenen dat schenkingsrechten verschuldigd zijn in België, of de akte nu voor een Belgische of buitenlandse notaris gebeurt. Deze heffing op roerende notariële schenkingen in het buitenland riskeert een dubbelbelasting teweeg te brengen.

In feite past elke staat zijn eigen taxatieregels toe op het gebied van schenkingen. Indien de notaris van het land waar de roerende schenking plaatsvindt hetzelfde taxatie-criterium gebruikt als in België (bvb. Nederland die zo’n schenking zal belasten in functie van de fiscale residentie van de schenker), zou dit geen problemen mogen opleveren. Maar indien de roerende schenking plaatsvindt bij een buitenlandse notaris, waarvan de staat als criterium de fiscale residentie van de begiftigde hanteert (bvb. Frankrijk en Duitsland) en de begiftigde heeft zijn fiscale residentie in die staat, riskeert de schenking dubbel belast te worden, aan Belgische en buitenlandse schenkingsrechten.

Geen enkel standpunt werd momenteel aangenomen door de Gewesten om de dubbelbelasting uit te sluiten. Sommigen stellen al voorop dat de Gewesten een maatregel kunnen nemen om de betaalde buitenlandse belasting in rekening te nemen op de Belgische belasting. Wordt vervolgd.

Ter herinnering, tot 15 december 2020 waren enkel de schenkingsaktes verlijd door een Belgische notaris verplicht registreerbaar en onderhavig aan schenkingsrechten. De roerende schenkingen waarbij tussenkomst van een notaris nodig was (schenking aandelen, of schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van een roerend goed bvb.), werden daarom vaak verlijd in Nederland die hierop geen Nederlandse schenkingsbelasting heffen. Op die manier werden de vormvereisten (notariële akte) gerespecteerd en was men niet verplicht onderworpen aan Belgische schenkingsrechten. Indien de schenker 3 jaar na de schenking nog in leven was, gebeurde de overdracht van het goed zonder ook maar enige belasting. Vandaag de dag is men schenkingsrechten verschuldigd op deze schenkingen. Hetzelfde was het geval voor roerende schenkingen die gedaan werden bij een Franse notaris.

Indien de begiftigde fiscaal inwoner was op de dag van de schenking, had enkel Frankrijk de bevoegdheid om de schenking te belasten. Indien de Belgische schenker dan de termijn van drie jaar overleefde na de schenking, was er geen enkele Belgische belasting verschuldigd. Zulke schenking zal vanaf vandaag tot gevolg hebben dat men zowel Franse als Belgische schenkingsrechten verschuldigd is.

Het is dus raadzaam voorzichtig te zijn en zich te informeren over de buitenlandse schenkingsrechten alvorens de grens over te trekken om een notariële schenking te doen van roerende goederen.

Maureen Vanfraechem – Juriste bij Pareto