fbpx
/>

Inleiding

Met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong.

Juridisch kader

Sinds 1804 is ons goederenrecht nauwelijks gewijzigd of herzien. Een hervorming was zodus meer dan aangewezen. Op 30 januari 2020 werd dan ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht goedgekeurd door het parlement. Als gevolg hiervan werd de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 17 maart 2020.

Krachtlijnen

Het nieuwe goederenrecht beoogt alle bepalingen (inclusief de bijzondere wetten) te integreren in boek 3 om zo meer structuur te creëren. Daarnaast maakt een modernisering en een instrumentalisering een praktische en functionele werking mogelijk en wordt er op die manier tegemoetgekomen aan de noden van onze huidige moderne samenleving. Er wordt eveneens aandacht besteed aan rechtsvergelijking en flexibilisering waardoor er een evenwicht ontstaat tussen rechtszekerheid en contractsvrijheid.

Nieuwigheden

Hierna volgen enkele voorbeelden van veranderingen ten gevolge van de hervorming:
– De zakelijke rechten worden wettelijk en limitatief opgesomd waardoor er slechts zakelijke rechten kunnen worden gevestigd voor zover ze in de wet zijn ingeschreven.
– De maximumduur van het opstalrecht wordt verhoogd tot 99 jaar (m.u.v. bepaalde gevallen waarbij geen maximum geldt).
– Er wordt een afzonderlijke titel over burenrelaties ingevoerd.
– Er wordt een samenwerkingsplicht tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar tot stand gebracht omtrent daden van behoud (bv.: kostenverdeling). Zie hieromtrent dit artikel.
– De minimumduur van een erfpacht wordt herleid van 27 jaar naar 15 jaar.
– De maximumduur van het vruchtgebruik ten voordele van rechtspersonen wordt verlengd tot 99 jaar.
– Er wordt een wettelijke regeling gecreëerd voor persoonlijke en zakelijke rechten op het openbaar domein.
– Er wordt voorzien in een mogelijkheid om ook bijkomende akten (bv. aankoopoptie, voorkooprecht, …) in hypothecaire registers over te schrijven.
– Er wordt een wettelijke regeling geconstrueerd voor vrijwillige mede-eigendom.

Inwerkingtreding

Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek zal in werking treden op 1 september 2021 en is enkel van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na die datum.

Neem gerust contact op indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst.

 

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto