/>

Sedert 1 juli 2015 zijn in Vlaanderen de nieuwe, verlaagde tarieven van toepassing voor schenkingen van onroerende goederen. Naast een verlaging van de tarieven werd ook het aantal schijven in de tarieven verminderd en zijn er nu nog slechts twee tariefcategorieën.

Daarnaast zijn ook nog specifieke tarieven van toepassing in twee gevallen:

  • Schenking van bouwgronden
  • Schenking van gebouw onderworpen aan energetische renovatie of gebouwen verhuurd met een conformiteitsattest

Wat de schenking van bouwgronden betreft, is er voorzien in een gunsttarief indien één of meerdere begiftigde(n) zich ertoe verbinden om de hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond te vestigen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de schenkingsakte. Het gunsttarief houdt in dat in rechte lijn de normale tarieven worden verlaagd met 2%. Voor alle andere personen bedraagt het tarief 10%, ongeacht de schijf. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat het progressievoorbehoud zal worden toegepast. Deze regeling is bovenden beperkt in de tijd daar zij slechts geldt tot en met 31 december 2019.
Daarnaast zijn er afwijkende tarieven voorzien voor de schenking van gebouwen waaraan de verkrijger binnen de vijf jaar energetische renovatiewerken heeft laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 €. Dezelfde tarieven zijn van toepassing indien de begiftigde binnen een termijn van drie jaar een conformiteitsattest bekomt en een geregistreerde huurovereenkomst met een minimumduur van negen jaar afsluit.
Samengevat zouden de nieuwe tarieven neerkomen op het volgende:

Vlaanderen Tarief voor verwanten in rechte lijn en partnersTarief voor verwanten niet in rechte lijn
0 — 150 0003 %10 % (9 % met energierenovatie)
150 000 — 250 0009 % (6 % met energierenovatie)20 % (17 % met energierenovatie)
250 000 — 450 00018 % (12 % met energierenovatie)30 % (24 % met energierenovatie)
> 450 00027 % (18% met energierenovatie)40 % (31 % met energierenovatie)

 
De nieuwe tarieven inzake schenkbelasting maken het schenken van onroerend goed veel interessanter.

Een voorbeeld:

U bent getrouwd en hebt twee kinderen. U hebt twee appartementen die samen een waarde hebben ten belope van 750.000 €. U schenkt samen met uw echtgenote de appartementen aan uw kinderen. In het oude systeem zou een totaal van 63.500 € aan schenkbelasting verschuldigd zijn. Volgens het nieuwe systeem zouden er slechts 31.500 € aan schenkbelasting verschuldigd zijn, wat een belastingbesparing van 32.000 € oplevert.

actualite en matire fiscale region bruxelles capitale et wallonie

Actualiteit in fiscale materies – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Waalse Gewest

Nota up-to-date 30 oktober 2015

De huidige nota heeft tot doel de verschillende veranderingen in de aangekondigde fiscale materies door de Waalse en Brusselse Regering samen te vatten. Houd er rekening mee dat deze maatregelen op dit ogenblik enkel een akkoord zijn op het niveau van de regeringen van de twee regios. De aangekondigde wijzigingen zullen bekendgemaakt worden in hun definitieve versie vanaf het moment waarop de parlementen van de twee gefedereerde entiteiten (gewesten) een wetgevende tekst hebben gestemd. 

retour legal des biens donnes desormais exonere en region flammande

Wettelijke terugkeer voortaan vrijgesteld in Vlaanderen bij vooroverlijden begiftigde

Het kan helaas gebeuren dat een kind door ziekte of ongeval vóór de ouders komt te overlijden. De goederen die behoren tot de nalatenschap van het kind zullen naargelang zijn persoonlijke situatie (burgerlijke stand, huwelijkscontract, kinderen, broers/zussen) verdeeld worden volgens de gebruikelijke regels tussen de wettelijke erfgenamen. 

reserve de liquidation

Liquidatiereserve

De gewone liquidatiereserve kan voor de eerste keer worden aangelegd met de winst verwezenlijkt tijdens boekjaar 2014, voorzover dat verbonden is met aanslagjaar 2015, zij kan bovendien gelijktijdig als wettelijke reserve kwalificeren.