/>

Het gaat dan bijvoorbeeld over individuele beleggingsverzekeringen Tak 21/23 die u afsloot bij Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen.[1] U dient deze aan te geven in het Vak XIII Code 1076-88, indien u de (of één van de) verzekeringnemer(s)  bent.

U moet dan hier uw naam, voornaam en het land waar de verzekering is afgesloten, invullen.

Bij verzekeringspolissen die u zelf  heeft gefinancierd (door bvb. een voorafgaande schenking), maar die werden afgesloten op naam van uw kind (of zus, broer,nicht,…), heeft uw kind de verplichting als verzekeringnemer hiervan aangifte te doen.

Indien de verzekeringnemer een minderjarig kind is, neemt u als ouder de naam van uw kind op in uw eigen belastingaangifte bij de code 1076.

Wij herinneren u er aan dat voor digitale aangiftes de deadline 15 juli is.[2]

 

Simon Boon – Jurist Pareto

[1] Tak 26-contracten vallen niet onder de verplichting, collectieve groepsverzekeringen en pensioensfondsen evenmin.

[2] Voor papieren aangiftes is dit 30 juni.

Verkooprecht bij verlenging van vruchtgebruik?

Bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik verwerft en de bedrijfsleider de blote eigendom, kan het wenselijk zijn de termijn van het vruchtgebruik te verlengen. Na het verstrijken van de duurtijd van het vruchtgebruik komt het onroerend goed namelijk toe aan de blote eigenaar. Welke fiscale gevolgen brengt deze verlenging met zich mee?

Grondwettelijk Hof doet uitspraak over toepassing van verkooprecht bij toekenning vastgoed in mede-eigendom aan de vennoot-bedrijfsleider

In 2021 publiceerde Pareto een artikel over de aankoop in mede-eigendom tussen bedrijfsleider en diens vennootschap. We kaderden hierbij het probleem of hetzij verdeelrecht[1] hetzij verkooprecht[2] (Visie Vlaamse en Federale fiscus) van toepassing is wanneer het onnroerend goed wordt uitgekeerd (via verkoop bijvoorbeeld) aan de bedrijfsleider-vennoot. Het Grondwettelijk Hof velde in januari 2022 een verdict in deze kwestie n.a.v. een prejudiciële vraag.

Het verband tussen de begunstigingsclausule van een levensverzekeringspolis en het testament

Nemen wij het voorbeeld van een verzekeringnemer die aanvankelijk zijn zus aanwijst als begunstigde van zijn levensverzekeringspolis. Vervolgens maakt hij een testament op waarin hij zijn partner als algemene legataris aanstelt zonder de begunstigingsclausule van de levensverzekeringspolis te wijzigen. De vraag rijst dan wie de verzekeringsuitkering zal ontvangen.