fbpx
/>

Volgens de wettelijke regels erven de kinderen elk een gelijk deel van de nalatenschap. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap kan het wenselijk zijn om meer of minder na te laten aan het zorgenkind zodat hij/zij voldoende middelen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Men dient hierbij evenwel rekening te houden met het voorbehouden erfdeel van de kinderen. Indien men het voorbehouden erfdeel van de andere kinderen toch zou wensen aan te tasten en alle partijen akkoord zijn, kan dit opgenomen worden in een erfovereenkomst.

Daarnaast zal een kind met een beperking vaak zelf geen kinderen hebben. Bij zijn/haar overlijden zal de nalatenschap dan ook toekomen aan de ouders en broers en/of zussen. De tarieven in de erfbelasting tussen broers en zussen kunnen sterk oplopen maar met de techniek van een restlegaat kunnen deze kosten vermeden worden. De ouders kunnen een testament opstellen waarbij bepaald wordt dat het erfdeel van het zorgenkind bij zijn/haar later overlijden zal toekomen aan de andere kinderen. Deze kinderen zullen daarop erfbelasting verschuldigd zijn aan de voordeligere tarieven in rechte lijn. Deze techniek is eveneens toepasbaar voor schenkingen.

Om het verdere levensonderhoud van een zorgenkind te garanderen kan men als ouder eveneens een testament opstellen of een schenking doen ten voordele van een derde onder last. Die last kan inhouden: een periodieke uitkering, de verzorging en de huisvesting van het kind,… Hierbij dient rekening gehouden te worden met de sociaalrechtelijke uitkeringen van het zorgenkind. De eventuele toename van zijn/haar inkomen kan een verlaging van de inkomensvervangende tegemoetkoming tot gevolg hebben.

Wat betreft het vermogensbeheer van het zorgenkind bestaan er eveneens een aantal technieken om zijn/haar belangen te garanderen. In geval van een loutere fysieke beperking kan een zorgvolmacht opgesteld worden waarbij via een lastgeving bepaalde richtlijnen worden vastgelegd. Een meer verregaande techniek is de aanduiding van een bewindvoerder. Deze laatste kan door de vrederechter aangesteld worden om de uitgaven van het kind te regelen, inkomsten ontvangen, contracten afsluiten,… De oprichting van een maatschap kan eveneens een oplossing bieden. De ouders kunnen een deel van hun vermogen voor de zorg van hun kind afzonderen in een maatschap en vervolgens de aandelen schenken aan de kinderen of het zorgenkind. De ouders stellen zichzelf aan als zaakvoerder en beheren zelf het vermogen maar kunnen ook bepaalde personen aanduiden die na hun overlijden de taken overnemen.

Elke situatie is verschillend en dient individueel bekeken te worden om een oplossing om maat te vinden.

Contacteer ons indien u verdere vragen heeft of meer informatie wenst.

Sofie Ceulemans – Fiscaal juriste bij Pareto

Wijzigingen in de belasting op levensverzekeringen in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via een op 1 augustus 2022 gepubliceerde ordonnantie beslist om zijn belastingstelsel voor levensverzekeringen af te stemmen op dat van het Waalse en het Vlaamse Gewest. De belastingwijzigingen betreffen hoofdzakelijk schenkingen van levensverzekeringen en levensverzekeringspolissen die door meerdere verzekeringnemers worden afgesloten. De ordonnantie voorziet ook in een mechanisme ter voorkoming van dubbele erfbelasting ten laste van een inwoner van Brussel die in het buitenland gelegen roerende goederen bezit.

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest: beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario’s, schilderijen, foto’s, filmwerken, voordrachten, choreografieën, maar ook alledaagse voorwerpen, zoals een bril of het motief van een tapijt. Over wat al dan niet als een originele creatie kan worden beschouwd, woeden er hevige discussies (het begrip originaliteit is immers een vaag begrip). Het opzet van dit artikel is dan ook niet om hier verder op in te gaan, maar veeleer om de gunstige belastingregeling te beschrijven waarop auteursrechten aanspraak kunnen maken.

Aangifte buitenlandse levensverzekeringen

Bij uw jaarlijkse aangifte personenbelasting dient u telkens ook uw in het buitenland afgesloten levensverzekeringen mee op te nemen.