/>

In een eerder artikel van 12 december 2019 berichtten we over de fiscale gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord (zie hier). Op dat ogenblik werden een aantal vragen gesteld over de mogelijke implicaties ervan. Bijna een jaar later heeft de Vlaamse Regering concrete en duidelijkere stappen gecommuniceerd via de Vlaamse minister van Financiën, Matthias Diependaele. We lichten de hervorming voor u toe.

Duolegaat

Het duolegaat zoals we het kenden uit het verleden verdwijnt. Vroeger was het namelijk zo dat een familielid (vaak belast aan de tarieven in zijlijn en dus aan hoge tarieven) een erfdeel vrij van belasting kreeg. Een goed doel werd dan aangeduid om de erfbelasting van het familielid en die van haar eigen erfdeel te betalen.

In het regeerakkoord werd opgenomen dat “het zuiver altruïstisch element van de duolegaten zou worden hersteld en versterkt met een tariefverlaging”. Deze verlaging is uiteindelijk een afschaffing geworden: zowel in de schenk- als in de erfbelasting zullen giften en legaten aan goede doelen niet langer worden belast.

Het wordt echter niet verboden een duolegaat op te stellen, maar fiscaal zal er geen rekening meer mee worden gehouden. De persoon die u wenst te bevoordelen zal eenvoudigweg erfbelasting betalen volgens de tarieven zoals ze gelden op datum van overlijden tussen u en de verkrijger van het legaat. Het goede doel verkrijgt haar legaat vrij van erfbelasting.

Vriendenerfenis

Vrienden hebben vaak geen familieband waardoor zij belast worden aan het tarief ‘Anderen’ en bijgevolg (in Vlaanderen) tot 55% erfbelasting betalen. Hieraan wenst de Vlaamse Regering (deels) tegemoet te komen met de ‘vriendenerfenis’. Dit nieuwe vehikel staat toe een (fiscale) vreemde op te nemen in uw testament en tot € 15.000 na te laten aan het tarief in rechte lijn (en aldus belast aan 3%). Dit levert een maximale besparing op van € 3.300. Het is eveneens mogelijk de som te verdelen over meerdere personen.

Verdachte periode

Voorts kondigde de Vlaamse Regering aan dat de zogenaamde ‘verdachte periode’, dit is de risicoperiode na een niet-geregistreerde roerende schenking, zou worden verlengd van drie tot vier jaar. De schenker zou dus een jaar langer in leven dienen te blijven om erfbelasting te vermijden op de schenking bij een overlijden.

Deze maatregel lijkt behouden te blijven maar de invoering ervan wordt nu gekoppeld aan de al dan niet goedkeuring van het federale wetsvoorstel om de schenking voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar te maken in België (zie hier).

Zakenkrant De Tijd berichtte hierover dat de Vlaamse maatregel dus afhangt van wat er gebeurt op federaal vlak: wordt het federale wetsvoorstel goedgekeurd, blijft de verdachte periode drie jaar. Blijven schenkingen voor buitenlandse notaris toch nog buiten schot, zal de verdachte periode in het Vlaams Gewest verlengd worden tot vier jaar.

Conclusie

De inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen is voorzien voor 1 juli 2021 en dus voor overlijdens vanaf die datum. Heeft u in het verleden een testament opgesteld met duolegaat raden we u aan dit te herbekijken om na te gaan of de personen die u erin heeft opgenomen niet benadeeld worden.
Om een vriend te laten genieten van het tarief in rechte lijn dient u verplicht een notarieel testament te laten opstellen. Een eigenhandig testament zal dus niet volstaan om voor deze gunstregeling in aanmerking te komen.

We wensen te benadrukken dat bovenstaande nog niet is omgezet in geldende wetteksten en wijzigingen dus mogelijk blijven.

Heeft u hierover nog vragen of wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Giel Van den Abbeele – Fiscalist bij Pareto nv

De registratierechten bij de aankoop van uw gezinswoning

Wat zijn de fiscale voordelen in elk gewest bij de aankoop van een eerste woning?

De drie gewesten bieden niet dezelfde fiscale voordelen bij de aankoop van een gezinswoning. Deze zullen hieronder verder worden besproken.

changements dans la taxation des revenus mobiliers reçus à l'étranger

De belasting op buitenlandse roerende inkomsten, de fiscus zet (gelukkig) een stap terug

Een tijdje geleden nam de federale belastingdienst een nogal verrassend standpunt in ten aanzien van de vaststelling van het netto-inkomen wanneer buitenlandse roerende inkomsten rechtstreeks in het buitenland worden ontvangen (en niet op een Belgische bankrekening). Hoewel dit blijkbaar slechts een interne (en dus ongepubliceerde) instructie was, lijkt het erop dat de administratie deze al bij tal van fiscale controles toepaste.

réserve de liquidation premier versement possible en 2020

Liquidatiereserve: eerste uitkering mogelijk in 2020

Indien uw vennootschap een liquidatiereserve heeft aangelegd in 2014 is het mogelijk deze vanaf dit jaar uit te keren mits betaling van 5% roerende voorheffing.