fbpx
/>

U geniet van de dekking van de sociale zekerheid door premies te betalen. Elk kwartaal betaalt u namelijk een forfaitair bedrag dat wordt verdeeld onder verschillende componenten naar mate van de werkelijke behoeften:

  • gezinsbijslagen
  • pensioen
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • overbruggingsrecht
  • Opgelet: er zijn geen bijdragen in geval van werkloosheid.

De te betalen bijdragen vertegenwoordigen een percentage van uw beroepsinkomsten. Dit percentage varieert naar gelang van uw bijdragecategorie en uw inkomen. Zo wordt uw bruto beroepsinkomen verminderd met de beroepskosten en de beroepsverliezen. Het is de belastingdienst die deze beroepsinkomsten vaststelt.

Uw definitieve bijdragen worden berekend op basis van uw inkomen voor dat jaar. Zo betaalt u bijvoorbeeld uw bijdragen voor 2023 op basis van uw inkomen van 2023. Uw sociaal verzekeringsfonds zal echter pas uw definitieve bijdragen kunnen vaststellen wanneer uw inkomen van dat jaar bekend is. In de meeste gevallen zal de fiscus uw beroepsinkomen voor dat jaar pas één of twee jaar later vaststellen.

Het is om deze reden dat u eerst voorlopige sociale bijdragen dient te betalen voor uw inkomsten van drie jaar geleden. Indien u op dat ogenblik nog geen zelfstandige was, moet u de bij wet vastgestelde voorlopige bijdragen betalen. Deze voorlopige bijdragen zullen naar definitieve bijdragen worden geregulariseerd van zodra de belastingdienst uw beroepsinkomsten aan uw sociaal verzekeringsfonds meedeelt.

Zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten betalen altijd een minimumbijdrage, ook als hun beroepsinkomen lager is. Eventuele verlaagde voorlopige bijdragen mogen nooit lager zijn dan deze minimumbijdrage.

Behalve in bijzondere gevallen bedraagt de voorlopige driemaandelijkse bijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep 875,03 euro.

Het bedrag van de definitieve bijdrage is in beginsel:

  • 20,50% op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar dat € 70 857,99 niet overschrijdt en op een minimuminkomen van € 16 409,20.
  • 14,16% op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar dat meer dan € 70 857,99 bedraagt, maar niet meer dan € 104 422,24.