fbpx
/>

1- Wat zijn schenkingsrechten?

Schenkinsgrechten (of schenkbelasting in Vlaanderen) zijn de belastingen die u betaalt op de schenking van een onroerend goed of op de registratie van de schenking van roerende goederen. De schenkingsrechten verschillen van Gewest tot Gewest en zijn van toepassing daar waar de schenker zijn fiscale woonplaats het langst heeft gehad tijdens de periode van vijf jaren voorafgaand aan de schenking.

2- Hoeveel bedragen de schenkingsrechten voor onroerende goederen?

De algemene tarieven van de schenkingsrechten voor onroerende goederen zijn in de drie Gewesten hetzelfde. De tarieven lopen op naar gelang de waarde van het goed en de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. Voor de graad van verwantschap maakt men enkel een onderscheid tussen rechte lijn/partners vs. niet rechte lijn.

  • Van 0,01 EUR tot en met 150.000 EUR:3% 10% voor niet rechte lijn;
  • Van 150.000,01 EUR tot en met 250.000 EUR:9% 20% voor niet rechte lijn;
  • Van 250.000,01 EUR tot en met 450.000 EUR:18% 30% voor niet rechte lijn;
  • Boven 450.000 EUR:27% 40% voor niet rechte lijn.

 3- Hoe zit het met de 3-jaarstermijn m.b.t. onroerende goederen?

Onroerende goederen dienen steeds via notariële akte te worden geschonken in welk geval er dus steevast schenkingsrechten verschuldigd zijn. Ook hier speelt een termijn van drie jaar, maar anders dan bij roerende goederen, is dit een dubbel progressievoorbehoud. Wanneer een onroerende schenking binnen de drie jaren gevolgd wordt door een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen, dan zal de waarde van de tweede schenking fiscaal toegevoegd worden aan de waarde van de eerste schenking. Komt de schenker binnen de drie jaren ná de eerste schenking te overlijden, dan ontstaat er een opduweffect in de berekening van de erfbelasting. Het eerste geschonken onroerend goed wordt niet belast, maar duwt de andere in de nalatenschap aanwezige onroerende goederen in een hogere schijf in de erfbelasting.

4- Schenken in schijven mogelijk?

Omwille van de hierboven beschreven 3-jaarstermijn, opteert men wel eens om een onroerend goed in verschillende schijven van 150.000 EUR om de drie jaar te schenken aan de erfgenamen. Ook wel het zogenaamde “salami-schenken” genoemd. Die techniek laat immers toe om de onroerende goederen over een bepaalde periode aan de laagste schijf te schenken. Afhankelijk van de grootte van het onroerend vermogen alsook de feitelijke gezinssituatie, is het dus belangrijk goed te bestuderen hoeveel opeenvolgende 3-jaarstermijnen er nodig zijn…

5- Hoe te omkaderen?

Erfgenamen betalen erfbelasting op al hetgeen zij ontvangen uit de nalatenschap van de overledene. De goederen schenken vóór het overlijden is nagenoeg de enige manier om erfbelasting te vermijden. De essentie van een nalatenschapsplanning bestaar er uiteraard in om de goederen te schenken, maar vooral precieze aandacht te besteden aan de voorwaarden waaronder een schenking gebeurt teneinde een voldoende of maximale mate van controle, beheer alsook bescherming naar de langstlevende partner te voorzien.

Ook te ontdekken