fbpx
/>

Wat is het doel van een schenking?

De schenking van roerende goederen kan een burgerlijk doel hebben, met name de echtgenoot beschermen, het ene kind bevoordelen ten opzichte van het andere, een derde helpen tijdens het leven OF een fiscaal doel, denk aan het vermijden van het betalen van aanzienlijke successierechten/erfbelasting in geval van overlijden.

Voor wie en hoeveel bedragen de schenkingsrechten?

De erfbelasting in België is aanzienlijk en hangt af van het gewest, de omvang van de nalatenschap en de relatie tussen de overledene en de erfgenamen en in de rechte lijn kan deze variëren tussen 3 en 27%.

Is er een notaris nodig?

Voor de schenking van een onroerend goed zult u gehouden zijn om naar een notaris te gaan en schenkingsrechten te betalen. Deze zijn progressief en worden toegepast op de waarde van het gegeven onroerend goed. Voor schenkingen in de rechte lijn variëren de tarieven van 3 tot 27%. Anders dan de tarieven in de erfbelasting lopen de tarieven voor onroerende schenkingen veel minder snel op.

Voor een schenking van roerende goederen hoeft u in principe niet naar de notaris. In tegenstelling tot onroerende schenkingen kunnen de meeste roerende schenkingen immers onderhands plaatsvinden en liggen de tarieven van de schenkingsrechten/schenkbelasting vast.

Deze schenking kan gratis gebeuren (0%) en moet niet worden opgenomen voor de berekening van de successierechten/erfbelasting zolang de schenker 3 jaar overleeft (binnenkort 5 jaar in Wallonië). Het alternatief is 3% (Vlaanderen en Brussel) of 3,3% (Wallonië) schenkingsrechten betalen voor schenkingen in de rechte lijn om de wachtperiode van 3 jaar te vermijden. De Belgische wetgeving is dus zeer interessant op het gebied van schenkingen van roerende goederen.

Hij die schenkt wordt de “schenker” genoemd en hij die ontvangt de “begiftigde”. De schenking kan geschieden in volle eigendom of in blote eigendom.

In geval van een onderhandse schenking kan het aangewezen zijn een “pacte adjoint” op te stellen.
Dit is een document dat door de schenker en de begiftigde moet worden ondertekend en dat de handeling als een schenking kwalificeert en het mogelijk maakt er bepaalde beschermende clausules en modaliteiten voor de schenker aan te verbinden.

Is een schenking een interessante methode?

De schenking van roerende goederen is een interessant planningsinstrument, maar LET OP, het impliceert een zekere mate van verarming van de kant van de schenker. Het kan dus alleen worden overwogen in het kader van een globaal plan waarin rekening wordt gehouden met uw financiële behoeften voor de toekomst, de samenstelling en de omvang van uw vermogen, uw familierelaties… Deze punten roepen heel wat vragen op in de praktijk. Als financieel consultant, is het beantwoorden van deze vragen en u hierin bij te staan Pareto’s roeping …

Meer weten

Le don enregistré

De geregistreerde schenking

Een schenking is een overdracht onder levenden van één of meerdere roerende of onroerende vermogensbestanddelen. Registratie van een schenking impliceert dat de schenking wordt aangeboden aan de bevoegde instanties (kantoor Rechtszekerheid), waarna de schenkbelasting geheven zal worden op de onderliggende waarde van de schenking.

Le don manuel

Handmatige schenking

Het schenken van goederen tijdens uw leven is een manier om uw nalatenschap te plannen, discussies of meningsverschillen in de familie te vermijden en de erfbelasting te verminderen die uw erfgenamen bij uw overlijden zullen moeten betalen.