fbpx
/>

Het is algemeen bekend dat de aankoop van een onroerend goed gepaard gaat met bepaalde kosten, die bovenop de prijs van het gebouw zelf komen.

Wanneer een gebouw wordt verkocht, moet bij het kantoor Rechtszekerheid de zogenaamde “registratie”-formaliteit worden vervuld. Het Wetboek van registratierechten bepaalt echter dat deze formaliteit aanleiding moet geven tot de inning van een belasting: het registratierecht, dat verschuldigd is op de verkoopprijs van het onroerend goed en waarvan het normale tarief 12,5% bedraagt in het Waalse en het Brusselse Gewest, en 12% in het Vlaamse Gewest. De gewesten hebben evenwel voorzien in bepaalde gevallen waarin een gunstige fiscale regeling kan worden genoten.

In dit verband voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een abattement – d.w.z. een vermindering van de belastbare basis waarop de rechten worden berekend – in geval van aankoop van een enkele en eigen woning.

Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan: de verwerving moet onder meer betrekking hebben op de volledige eigendom van een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestemd voor de huisvesting. Bovendien mag de koper niet de volledige eigendom bezitten van een ander voor huisvesting bestemd onroerend goed. Hij moet zich verder ertoe verbinden zijn hoofdverblijfplaats in het aangekochte onroerend goed te vestigen binnen twee jaar na de registratie en moet er zijn hoofdverblijfplaats gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar behouden.

Momenteel bedraagt het abattement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 175.000 €, en kan het in geen geval worden aangewend als de verkoopprijs van het onroerend goed hoger is dan 500.000 €. Het maximumbedrag van dit voordeel bedraagt aldus 21.875 €.

Gezien de recente stijging van de vastgoedmarkt heeft de Brusselse regering echter een komende verhoging van dit abattement aangekondigd. Het precieze bedrag van de nieuwe vrijstelling staat nog niet vast, maar het zou gebaseerd moeten zijn op een schaal tussen 200.000 € en 250.000 €. De maximumverkoopprijs waarop het abattement kan worden toegepast, wordt verhoogd tot 600.000 €. Het nieuwe maximumbedrag van het voordeel zal dus tussen 25.000 € en 31.250 € liggen (afhankelijk van het uiteindelijke bedrag van abattement dat zal worden vastgesteld).

Bovendien is er nog een laatste voordeel: een koper die de termijn van vijf jaar gedurende welke het gekochte goed als hoofdverblijfplaats moet dienen, niet haalt, hoeft de registratierechten slechts terug te betalen naar rato van de resterende periode vóór het verstrijken van de vijf jaar.

Deze wijzigingen zullen naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden.

 

Charles Gérard – Jurist & fiscalist bij Pareto SA

Afschaffing van het langetermijnsparen

Dankzij het langetermijnsparen kunnen Belgen tot € 2.350 per jaar fiscaal voordelig sparen met een spaar- of beleggingsverzekering. Op deze aanbetaling wordt een belastingvermindering van 30% toegepast. Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft in zijn belastinghervormingsplan opgeroepen tot de afschaffing van het langetermijnsparen.

Quid met de liquidatiereserves bij schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

Via de gekende regeling van de liquidatiereserves is het  mogelijk om op een fiscaalvriendelijke manier uw winst te reserveren binnen de vennootschap via opname in een bijzondere ‘liquidatiereserve’. Hierop zal dan een anticipatieve heffing van 10% op worden toegepast. De dividenduitkeringen afkomstig van de liquidatiereserve zullen een roerende voorheffing ondergaan van hetzij 20 % bij uitkering binnen de 5 jaar, hetzij 5% bij uitkering na verkoop van 5 jaar. In geval van ontbinding van de vennootschap, is er geen bijkomende belasting meer verschuldigd (enkel de anticipatieve 10%).

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.