fbpx
/>

Hoewel deze circulaire goed nieuws is, moet zij worden genuanceerd omdat de Administratie onderstreept dat de verrekening van het FBB slechts mogelijk is voor zover de dividenden worden ingevuld in de juiste rubrieken van de aangifte in de personenbelasting.

Standpunt van de Belgische belastingdienst in de circulaire van 28 mei 2021

Franse dividenden ontvangen in 2020

Ik ben een rijksinwoner en heb in 2020 dividenden van Franse oorsprong ontvangen via mijn Belgische bank die de wettelijk verschuldigde roerende voorheffing heeft ingehouden. Kan ik genieten van de verrekening van het FBB met de Belgische belasting over mijn dividenden? ”

Ja. De circulaire bevestigt dat particulieren die in 2020 Franse dividenden hebben ontvangen, aanspraak kunnen maken op het FBB in hun volgende aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 (die eind juni moet worden ingediend).

Daartoe moeten de Franse dividenden (inkomen netto aan de grens, d.w.z. vóór de Belgische bronheffing) worden aangegeven onder de codes 1160/2160. Bovendien moeten in vak VII, rubriek F (“inkomsten waarop een bijzondere belastingregeling van toepassing is”), het land “Frankrijk”, code 1160/2160, het inkomen netto aan de grens van de dividenden en de aard van de inkomsten (dividenden) worden vermeld. De terugbetaling van de (te veel geheven) voorheffing zal dan in het aanslagbiljet in aanmerking worden genomen.

Franse dividenden die werden onderworpen aan de bevrijdende voorheffing en die ik niet in mijn aangifte vermeld

Ik ben een rijksinwoner en ik ontvang dividenden van Franse oorsprong via mijn Belgische bank die de wettelijke verschuldigde roerende voorheffing bronbelasting inhoudt. Vanwege het bevrijdend karakter van deze roerende voorheffing heb ik geen verplichting om mijn dividenden aan te geven in mijn aangifte in de personenbelasting. Kan ik genieten van de verrekening van het FBB met de ingehouden roerende voorheffing en de terugbetaling bekomen van het daarboven uitgaande deel?

 

Nee. Volgens de Administratie is het voordeel van het FBB alleen mogelijk via de aangifte in de personenbelasting. Veel belastingplichtigen vermelden in hun aangifte in de personenbelasting echter niet de dividenden die reeds aan de roerende voorheffing werden onderworpen, omdat de voorheffing bevrijdend is, d.w.z. dat de dividenden in beginsel niet in de aangifte hoeven te worden aangegeven. Als de belastingplichtige ervoor heeft gekozen de dividenden niet op te geven in zijn belastingaangifte, zal hij aldus niet langer aanspraak kunnen maken op het FBB.

 

Franse dividenden ontvangen vóór 2020

Ik ben een rijksinwoner en vóór 2020 heb ik dividenden van Franse oorsprong ontvangen die werden belast in België zonder het voordeel van het FBB. Kan ik nog genieten van de verrekening van het FBB met de Belgische belasting over deze dividenden?

Ja, op voorwaarde dat u een bewaar heeft ingediend. Volgens de circulaire kan het FBB alleen worden verrekend in het zeer specifieke geval waarin de belasting van de dividenden is opgenomen in de aangifte in de personenbelasting en een bezwaarschrift is ingediend binnen zes maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum waarop het aanslagbiljet is verzonden.

Indien de belastingplichtige de vóór 2020 ontvangen dividenden van Franse oorsprong niet in zijn belastingaangifte heeft vermeld, verliest hij in principe het recht om het FBB te verrekenen (zoals hierboven uitgelegd). Bovendien zal het, indien de termijn voor het indienen van een bezwaar is verstreken, niet langer mogelijk zijn om de verrekening van het FBB te verkrijgen via een verzoek tot ambtshalve ontheffing (die het mogelijk maakt tot vijf jaar terug te gaan). Verscheidene belastingplichtigen hebben echter een dergelijk verzoek ingediend om een terugbetaling van de Belgische belasting op te eisen…

Dividenden vrijgesteld ten belope van 800 €

Ik ben een rijksinwoner en ontvang dividenden uit Frankrijk. Overeenkomstig de Belgische wetgeving komen deze dividenden in aanmerking voor een vrijstelling in de personenbelasting tot een maximumbedrag van 800,00 €. Kan ik genieten van een verrekening van het FBB?

Nee. Volgens de Administratie verplicht het Frans-Belgisch DBV enkel om het FBB te verrekenen met de Belgische belasting over dividenden van Franse oorsprong, ongeacht de gestelde voorwaarden voor de aftrekbaarheid in het Belgische recht. In geen geval mag er afgeweken worden van de regel die zegt dat het FBB een verrekenbaar element is met de Belgische belasting en niet terugbetaalbaar is.

***

Hoewel deze circulaire een goed toekomstperspectief biedt, kan niet anders dan worden opgemerkt dat betreffende dividenden vóór 2020 de belastingplichtige niet veel speelruimte verkrijgt om de te veel ingehouden voorheffing terug te vorderen. Het lijkt er echter op dat er sterke argumenten aan te voeren zijn om dit administratief standpunt voor het verleden in twijfel te trekken.

Alice Compère

Jurist fiscalist bij Pareto

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?