fbpx
/>

Het voorziet een uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de vrijstelling van successierechten op kapitalen en lijfrenten die door de werkgever van de overledene zijn opgebouwd ten gunste van de wettelijk samenwonende in het kader van een groepsverzekering. Deze vrijstelling bestaat momenteel alleen voor de langstlevende echtgenoot (wat de wettelijk samenwonende partner uitsluit) en voor kinderen die op moment van overlijden de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Wat met feitelijk samenwonenden? Deze uitbreiding is niet van toepassing op feitelijk samenwonenden. Dit standpunt wordt gerechtvaardigd door het feit dat wettelijk samenwonenden, in tegenstelling tot feitelijk samenwonenden bepaalde wederzijdse verplichtingen hebben die vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die twee echtgenoten ten opzichte van elkaar hebben. Het doel is dus om deze vorm van gezinsleven, die rechten en plichten met zich meebrengt, aan te moedigen.

In een arrest van 7 maart 2007 heeft het Grondwettelijk Hof bevestigd dat er geen sprake is van discriminatie, in zoverre dat  feitelijk samenwonenden zijn uitgesloten van de vrijstelling in de successierechten. (zoals voorzien in artikel 8 van het Wetboek van Successierechten).

Feitelijk samenwonenden blijven echter niet in de kou staan: zoals we eerder al aankondigden, voorziet het ontwerp in belangrijke wijzigingen op het vlak van successie.

De hervorming zou in werking moeten treden voor nalatenschappen die op of na 1 januari 2024 worden geopend. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft dus in de race tussen de gewesten om belastingbetalers aan te trekken.

 

Laurane Debue – Juriste bij Pareto NV.

Artikel opgesteld 29 juni 2023.

Optioneel beding van terugkeer belastbaar in de erfbelasting?

Einde 2021 publiceerden wij het artikel https://pareto.be/nl/koerswijziging-vlabel-inzake-het-conventioneel-optioneel-terugkeerbeding/, waar Vlabel naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie haar standpunt over het “optioneel conventioneel beding van terugkeer” gewijzigd had.[1]

 

Blijft belastingvrij schenken via de ‘bierroute’ overeind?

Een techniek die veelvuldig werd gebruikt om in België belastingvrij te schenken was de zogenaamde ‘kaasroute’. Een schenking bleef namelijk onbelast indien deze via een Nederlandse notaris gebeurde. Sinds de afschaffing ervan eind 2020 ging men op zoek naar mogelijke alternatieven om alsnog belastingvrij te kunnen schenken. De ‘bierroute’, die zich enkel in België afspeelt, blijkt hiervoor een zeer interessante methode.

Inbreng in een vennootschap gevolgd door schenking aandelen: fiscaal misbruik (Vlabel)

Wenst u uw woning in te brengen in uw vennootschap en vervolgens de aandelen te schenken in kader van successieplanning? De Vlaamse belastingdienst oordeelde op 22 mei 2023 dat deze verrichtingen fiscaal misbruik kunnen uitmaken. Waarop moet u letten?