fbpx
/>

Het voorziet een uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de vrijstelling van successierechten op kapitalen en lijfrenten die door de werkgever van de overledene zijn opgebouwd ten gunste van de wettelijk samenwonende in het kader van een groepsverzekering. Deze vrijstelling bestaat momenteel alleen voor de langstlevende echtgenoot (wat de wettelijk samenwonende partner uitsluit) en voor kinderen die op moment van overlijden de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Wat met feitelijk samenwonenden? Deze uitbreiding is niet van toepassing op feitelijk samenwonenden. Dit standpunt wordt gerechtvaardigd door het feit dat wettelijk samenwonenden, in tegenstelling tot feitelijk samenwonenden bepaalde wederzijdse verplichtingen hebben die vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die twee echtgenoten ten opzichte van elkaar hebben. Het doel is dus om deze vorm van gezinsleven, die rechten en plichten met zich meebrengt, aan te moedigen.

In een arrest van 7 maart 2007 heeft het Grondwettelijk Hof bevestigd dat er geen sprake is van discriminatie, in zoverre dat  feitelijk samenwonenden zijn uitgesloten van de vrijstelling in de successierechten. (zoals voorzien in artikel 8 van het Wetboek van Successierechten).

Feitelijk samenwonenden blijven echter niet in de kou staan: zoals we eerder al aankondigden, voorziet het ontwerp in belangrijke wijzigingen op het vlak van successie.

De hervorming zou in werking moeten treden voor nalatenschappen die op of na 1 januari 2024 worden geopend. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft dus in de race tussen de gewesten om belastingbetalers aan te trekken.

 

Laurane Debue – Juriste bij Pareto NV.

Artikel opgesteld 29 juni 2023.

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?