fbpx
/>

Schenkbelasting: Bij de schenking van het Nederlands onroerend goed is er geen Belgische schenkbelasting verschuldigd omdat het goed zich niet in België bevindt. Ook Nederland heft geen schenkbelasting aangezien u als schenker geen Nederlands rijksinwoner bent. Voor mensen met Nederlandse nationaliteit die in Belgïe wonen: voor de Nederlandse fiscus bent u geen Nederlands resident meer wanneer u al meer dan 10 jaar in het buitenland woont.

U dient evenwel rekening te houden met de Nederlandse overdrachtsbelasting. Er is een heffing van 8% over de waarde van het overgedragen onroerend goed in geval van tweede woningen/vakantiewoningen. Het tarief bedraagt slechts 2% bij de overdracht van een woning die bestemd is voor eigen gebruik.

In de hypothese van een schenking door een Belgisch fiscaal inwoner van een onroerend goed vermijdt men dus zowel Belgische als Nederlandse schenkbelasting, maar dient de begiftigde wel de Nederlandse overdrachtsbelasting te betalen.

Erfbelasting: Bij overlijden van een Belgisch fiscaal inwoner wordt diens wereldwijd vermogen onderworpen aan erfbelasting. Dat betekent dus dat ook het Nederlands onroerend goed in België belast zal worden in de erfbelasting.

Aan de Nederlandse fiscus zal,  in geval van vererving van een Nederlands onroerend goed, noch Nederlandse erfbelasting (hetzelfde principe als bij de schenkbelasting: erflater is geen Nederlands resident) noch overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Deze laatste belasting wordt niet toegepast bij vererving.

Simon Boon – Jurist Pareto NV

Wijzigingen in de belasting op levensverzekeringen in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft via een op 1 augustus 2022 gepubliceerde ordonnantie beslist om zijn belastingstelsel voor levensverzekeringen af te stemmen op dat van het Waalse en het Vlaamse Gewest. De belastingwijzigingen betreffen hoofdzakelijk schenkingen van levensverzekeringen en levensverzekeringspolissen die door meerdere verzekeringnemers worden afgesloten. De ordonnantie voorziet ook in een mechanisme ter voorkoming van dubbele erfbelasting ten laste van een inwoner van Brussel die in het buitenland gelegen roerende goederen bezit.

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest: beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario’s, schilderijen, foto’s, filmwerken, voordrachten, choreografieën, maar ook alledaagse voorwerpen, zoals een bril of het motief van een tapijt. Over wat al dan niet als een originele creatie kan worden beschouwd, woeden er hevige discussies (het begrip originaliteit is immers een vaag begrip). Het opzet van dit artikel is dan ook niet om hier verder op in te gaan, maar veeleer om de gunstige belastingregeling te beschrijven waarop auteursrechten aanspraak kunnen maken.

Aangifte buitenlandse levensverzekeringen

Bij uw jaarlijkse aangifte personenbelasting dient u telkens ook uw in het buitenland afgesloten levensverzekeringen mee op te nemen.