fbpx
/>

De Vlaamse Belastingdienst oordeelde in 2017 (voorafgaande beslissing nr. 17005) dat de verlenging van een vruchtgebruik beschouwd moet worden als de vestiging van een nieuw zakelijk recht. De kwalificatie van de verlenging als een nieuwe overeenkomst houdt in dat het verkooprecht (12%) van toepassing is. Deze redenering kon gerechtvaardigd worden doordat de juridische mogelijkheid van de verlenging van een vruchtgebruik niet in de wet verankerd was.

Nochtans bepaalt artikel 2.9.1.0.1 VCF dat het verkooprecht van toepassing is op een overeenkomst onder bezwarende titel die een overdracht van eigendom of vruchtgebruik van een onroerend goed inhoudt. Daarnaast, en als gevolg van het nieuwe goederenrecht, is de verlenging van een vruchtgebruik nu wél in de wet voorzien en dit maximaal tot 99 jaar. Dit houdt in dat er geen nieuwe overeenkomst tot stand komt en er dus geen overdracht van een zakelijk recht plaatsvindt. De huidige rechtvaardiging van Vlabel kan aldus geen stand houden.

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde eveneens in een arrest (d.d. 30/11/2021) dat de verlenging van een vruchtgebruik geen aanleiding geeft tot een overdracht van vruchtgebruik. Het Hof stelt immers dat een verlenging louter een bevestiging of een behoud van een bestaande toestand met zich meebrengt.  Hiermee geeft het Hof Vlabel ongelijk. Vlabel zal aldus genoodzaakt zijn het standpunt te herzien en een andere rechtvaardigingsgrond te zoeken.

Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere vragen heeft of extra informatie wenst.

 

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto NV

Het verband tussen de begunstigingsclausule van een levensverzekeringspolis en het testament

Nemen wij het voorbeeld van een verzekeringnemer die aanvankelijk zijn zus aanwijst als begunstigde van zijn levensverzekeringspolis. Vervolgens maakt hij een testament op waarin hij zijn partner als algemene legataris aanstelt zonder de begunstigingsclausule van de levensverzekeringspolis te wijzigen. De vraag rijst dan wie de verzekeringsuitkering zal ontvangen.

VLABEL verduidelijkt gesplitste inschrijving: uitkering en incorporatie van de opbrengsten

Op 9 november 2021 heeft VLABEL haar standpunt inzake gesplitste aankoop en inschrijving (standpunt nr. 20067) gewijzigd. VLABEL herneemt haar standpunt inzake de gesplitste aankoop, maar breidt het uit met de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen.

Tantiemes uitkeren is een alternatieve bezoldiging ?

Tantièmes uitkeren aan de bedrijfsleider: alternatieve bezoldiging op maat?

Op de jaarlijkse algemene vergadering van uw vennootschap kan men besluiten een deel van de winst uit te keren als individuele beloning aan een bedrijfsleider voor de prestaties van het afgelopen boekjaar, in de vorm van tantièmes. Deze uitkering van tantièmes kunnen in bepaalde situaties een handige oplossing bieden, zoals bijvoorbeeld het voldoen van de vennootschap aan de minimum loonvoorwaarde van € 45.000 om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten[1].

[1] Indien de bezoldiging onder € 45.000 is, moet deze minstens gelijk zijn aan de belastbare winst, om aan de minimum loonvoorwaarde te voldoen.