fbpx
/>

Maatschap

Bij de ‘bierroute’ wordt er een maatschap opgericht zonder tussenkomst van een notaris. Nadien doet de schenker een inbreng van vermogen en schrijft hij/zij de aandelen van de vennootschap in op naam van de begiftigde. De begiftigde is een derde persoon die niet betrokken is bij de maatschap. Deze begunstiging wordt beschouwd als een onrechtstreekse schenking waarbij er geen notariële akte nodig is. Onderhands wordt er een pacte adjoint opgemaakt die niet geregistreerd dient te worden. Op die manier zal men kunnen ontsnappen aan de schenkbelasting. Er zal evenwel bij het overlijden van de schenker binnen drie (of vijf of zeven) jaar erfbelasting verschuldigd zijn.

Fiscaal misbruik?

De federale wet omtrent de registratieverplichting wordt niet geschonden en de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) oordeelde dat deze constructie geen fiscaal misbruik inhoudt. Het betreft immers een onrechtstreekse schenking waarbij geen schenkbelasting verschuldigd is. Vlabel bevestigt eveneens dat indien de schenker na de schenking langer dan drie (of vijf of zeven) jaar blijft leven, er ook geen erfbelasting geheven zal worden.

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat Vlabel in de voorafgaande beslissingen geen oordeel heeft geveld over de kwalificatie van de inbreng in een maatschap ten behoeve van een derde als een onrechtstreekse schenking en dat een ruling enkel bindend is voor een specifieke situatie. Dit kan mogelijks aanleiding geven tot rechtsonzekerheid.

Toekomst?

Verschillende partijen (o.a. ACV, CD&V, Vooruit) opperen reeds om de ‘bierroute’ te sluiten omdat deze methode de registratieverplichting zou omzeilen en zou indruizen tegen de antimisbruikbepaling.

Het valt af te wachten wat de toekomst brengt maar het is raadzaam om voorzichtig om te springen met deze techniek.

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto

30 juni 2023

 

 

 

Afschaffing van het langetermijnsparen

Dankzij het langetermijnsparen kunnen Belgen tot € 2.350 per jaar fiscaal voordelig sparen met een spaar- of beleggingsverzekering. Op deze aanbetaling wordt een belastingvermindering van 30% toegepast. Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft in zijn belastinghervormingsplan opgeroepen tot de afschaffing van het langetermijnsparen.

Quid met de liquidatiereserves bij schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

Via de gekende regeling van de liquidatiereserves is het  mogelijk om op een fiscaalvriendelijke manier uw winst te reserveren binnen de vennootschap via opname in een bijzondere ‘liquidatiereserve’. Hierop zal dan een anticipatieve heffing van 10% op worden toegepast. De dividenduitkeringen afkomstig van de liquidatiereserve zullen een roerende voorheffing ondergaan van hetzij 20 % bij uitkering binnen de 5 jaar, hetzij 5% bij uitkering na verkoop van 5 jaar. In geval van ontbinding van de vennootschap, is er geen bijkomende belasting meer verschuldigd (enkel de anticipatieve 10%).

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.