fbpx
/>

In eerste instantie stelde zich de vraag: is er geen discriminatie wanneer een externe natuurlijke persoon die vastgoed kocht samen met een vennootschap in mede-eigendom slechts verdeelrecht moet betalen, terwijl anderzijds een vennoot-mede-eigenaar het verkooprecht moet betalen? Volgens het Hof wilt de wetgever vermijden dat de vennootschap het leeuwendeel van de registratierechten vergoedt. Deze zijn immers als kost aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en daarbovenop is de aanschafprijs van het onroerend goed afschrijfbaar voor de vennootschap. Privé gezien zal de vennoot-bedrijfsleider op zijn beurt slechts een minderheid van registratierechten betalen, waardoor deze hele constructie voor de fiscus nadelig is. Het Hof acht daarom dat het onderscheid in behandeling met een extern natuurlijk persoon objectief verantwoord is.

Ten tweede werd voorgelegd of er geen discriminatie is wanneer een vennoot/mede-eigenaar die reeds verkooprecht heeft betaald bij de oorspronkelijke aankoop van het onroerend goed, opnieuw verkooprecht verschuldigd is. Dat bij de intiële aankoop reeds verkooprecht betaald werd, heeft geen belang volgens het Hof. Zij ziet de tweede overdracht als een afzonderlijke rechtshandeling die voldoende betekenisvol is om aan registratierechten te worden onderworpen.

Bij het aangaan van bovenstaande constructies moet u dus in acht nemen dat u bij een latere verkoop van het vastgoed aan uzelf als vennoot onderworpen zal worden aan het verkooprecht. Belangrijk hierbij op te merken is dat personenvennootschappen[3] zoals de Besloten Vennootschap (BV) de dans kunnen ontspringen indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn. We verwijzen hiervoor nogmaals naar ons voorgaande artikel https://pareto.be/nl/aankoop-in-mede-eigendom-tussen-bedrijfsleider-en-zijn-vennootschap/.

Ga dus goed na welke soort vennootschap u hebt opgericht. Indien u een vennootschap gaat opstarten, raden we aan dit op voorhand met een specialist te bespreken.

Simon Boon – Jurist Pareto

[1]2,5% Vlaanderen, 1% Wallonië en Brussel

[2] 12% Vlaanderen, 12,5% Wallonië en Brussel

[3] In het arrest in Casu ging het om een kapitaalvennootschap, met name een NV.

Het verband tussen de begunstigingsclausule van een levensverzekeringspolis en het testament

Nemen wij het voorbeeld van een verzekeringnemer die aanvankelijk zijn zus aanwijst als begunstigde van zijn levensverzekeringspolis. Vervolgens maakt hij een testament op waarin hij zijn partner als algemene legataris aanstelt zonder de begunstigingsclausule van de levensverzekeringspolis te wijzigen. De vraag rijst dan wie de verzekeringsuitkering zal ontvangen.

VLABEL verduidelijkt gesplitste inschrijving: uitkering en incorporatie van de opbrengsten

Op 9 november 2021 heeft VLABEL haar standpunt inzake gesplitste aankoop en inschrijving (standpunt nr. 20067) gewijzigd. VLABEL herneemt haar standpunt inzake de gesplitste aankoop, maar breidt het uit met de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen.

Tantiemes uitkeren is een alternatieve bezoldiging ?

Tantièmes uitkeren aan de bedrijfsleider: alternatieve bezoldiging op maat?

Op de jaarlijkse algemene vergadering van uw vennootschap kan men besluiten een deel van de winst uit te keren als individuele beloning aan een bedrijfsleider voor de prestaties van het afgelopen boekjaar, in de vorm van tantièmes. Deze uitkering van tantièmes kunnen in bepaalde situaties een handige oplossing bieden, zoals bijvoorbeeld het voldoen van de vennootschap aan de minimum loonvoorwaarde van € 45.000 om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten[1].

[1] Indien de bezoldiging onder € 45.000 is, moet deze minstens gelijk zijn aan de belastbare winst, om aan de minimum loonvoorwaarde te voldoen.