fbpx
/>

Eigenhandig testament

De gemakkelijkste en goedkoopste manier om een testament op te stellen is om het eigenhandig te doen. Voor de geldigheid van een eigenhandig testament dient u het zelf met de hand te schrijven, te dateren én te handtekenen. Wat betreft de aanvechting en de vindbaarheid ervan bestaan er evenwel enkele risico’s. Zo kan bijvoorbeeld de handtekening, het handschrift of de geestestoestand op het moment van de opmaak aangevochten worden en bestaat de kans dat het testament verloren raakt of vernietigd wordt. Om dit laatste te vermijden, kan u uw testament in bewaring laten nemen bij een notaris. De notaris zal het registreren in het CRT (Centraal Register van Testamenten) zodat u de garantie hebt dat het bij uw overlijden teruggevonden wordt.

Notarieel testament

Het notarieel testament wordt d.m.v. een notariële akte opgesteld door een notaris, in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. Alle betrokken personen ondertekenen het testament waarna de notaris het bewaart en registreert in het CRT. Bij deze testamentaire vorm bestaat er minder kans op eventuele betwisting en onwettigheden maar zal u wel notariskosten dienen te betalen.

Internationaal testament

Een internationaal testament wordt vaak gebruikt wanneer er internationale bestanddelen aanwezig zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan zelf opgesteld worden of zelfs door een andere persoon en in eender welke taal. U verklaart en erkent het geschrift als uw testament, in de aanwezigheid van twee getuigen en een notaris. De notaris maakt van deze verklaring een akte op waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten is voldaan. Alle betrokken personen ondertekenen het testament waarna de notaris het in een omslag steekt en verzegelt. De notaris bewaart het testament en de akte van verklaring en voldoet de registratie in het CRT. Ook in dit geval bestaat er minder kans op eventuele betwisting en onwettigheden maar zal u notariskosten dienen te betalen.

Merk op dat de formulering van een testament belangrijk is voor de uitwerking ervan. Neem gerust contact met ons op indien u hulp wenst bij het opstellen van uw testament of eventuele vragen hebt.

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto

Een kind met een beperking: successieplanning op maat

Het erfrecht voorziet geen bijzondere regels m.b.t. de specifieke noden van een kind met een beperking. Daarom is het raadzaam de wettelijke vererving bij te sturen. Hieronder geven we een aantal mogelijke technieken.

Hoe moeten onroerende inkomsten en interesten tussen partners worden verdeeld?

In België wordt de belasting van inkomsten uit onroerend goed bepaald door de bestemming die aan het goed wordt gegeven. Indien het onroerend goed voor beroepsdoeleinden wordt aangewend, wordt de belasting geheven over de werkelijk ontvangen huur; in de andere gevallen, met uitzondering van de gezinswoning, wordt het belastbaar inkomen berekend op basis van het kadastraal inkomen (geïndexeerd en vermeerderd met 40%). De vraag rijst dan hoe de inkomsten uit onroerend goed en de interesten op leningen voor onroerend goed tussen partners moeten worden aangegeven en verdeeld.

Belg en onroerende goederen te Nederland: quid erfbelasting en schenkingsrechten?

U bent Belgisch fiscaal inwoner en bezit onroerende goederen in Nederland, bijvoorbeeld een appartementje in Cadzand en Amsterdam. Wat zijn de successierechtelijke gevolgen van het bezit van dit onroerend goed in Nederland, in concreto op het gebied van schenkbelasting en erfbelasting?