fbpx
/>

Voor wie is de taks op beursverrichtingen?

Tussenpersonen van beroep die in België gevestigd zijn, zijn onderworpen aan de taks op beursverrichtingen voor de verrichtingen die ze doen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Echter, wanneer de professionele tussenpersoon in het buitenland gevestigd is, is de opdrachtgever (natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend voor een vestiging of zetel in België) gehouden tot betaling van de belasting, tenzij deze kan aantonen (bijvoorbeeld via de buitenlandse tussenpersoon) dat de taks op beursverrichtingen betaald werd.

Wanneer is de taks op beursverrichtingen verschuldigd en hoeveel bedraagt deze?

De taks op beursverrichtingen geldt in de eerste plaats op elke verwerving of vervreemding onder bezwarende titel met betrekking tot Belgische of buitenlandse financiële instrumenten. Het gaat hier bijvoorbeeld over de aan- en verkoop van effecten op de secundaire markt. Verder is ook elke inkoop van eigen kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap aan de belasting onderworpen.

De taks wordt berekend op uw aan- of verkoopbedrag en houdt aldus geen rekening met eventuele makelaarslonen of in- en uitstapkosten. Het gaat om een percentage van de totale prijs die wordt betaald of ontvangen voor de uitgevoerde orders. Voor trackers geldt het tarief van 0,12% en voor aandelen is het percentage 0,35%.

De TOB is niet van toepassing op inschrijvingen op financiële instrumenten zoals een kapitaalverhoging of een beursintroductie. Ook de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van schuldvorderingen wordt door deze taks niet geviseerd.

De professionele tussenpersoon dient de taks te betalen uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin de verrichting aangegaan of uitgevoerd werd. Wanneer het de opdrachtgever is die de taks dient te betalen, moet dit gebeuren uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt.

Gelden er vrijstellingen?

Er kunnen vrijstellingen van tweeërlei aard gelden. Enerzijds kan de vrijstelling verband houden met de identiteit van de opdrachtgever. Deze geldt dan voor elke verrichting voor rekening van dergelijke opdrachtgever, ongeacht om welke roerende waarden het gaat. Het betreft hier bijvoorbeeld banken, niet-inwoners, verzekeringsmaatschappijen enz.

Anderzijds zijn er ook vrijstellingen die verband houden met het type financiëel instrument. In dat geval wordt de vrijstelling toegekend aan elke opdrachtgever van een beursverrichting wanneer het om dergelijk financieel instrument gaat. Hier betreft het bijvoorbeeld lineaire obligaties of schatkistcertificaten die door de Belgische staat worden uitgegeven.

Wenst u te beleggen zonder onderworpen te zijn aan de taks op beursverrichtingen?

Neem dan zeker contact op met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek.