fbpx
/>

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op belastingen die zeker verschuldigd zijn. Dit bedrag wordt elke maand door de werkgever ingehouden op het belastbare loon van de werknemer (brutoloon verminderd met de sociale bijdragen). Dit voorschot hangt voornamelijk af van het bruto belastbaar loon en de samenstelling van het gezin. Deze voorheffing moet dan op de belastingaangifte van de werknemer worden vermeld.

Welke elementen hebben een impact invloed op de bedrijfsvoorheffing?

Het bedrag van de aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing wordt bepaald overeenkomstig de de barema’s en de daarmee verband houdende toepassingsregels, die zijn opgenomen in bijlage III bij het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992. Deze omvatten met name:

  1. Burgerlijke staat ;
  2. De gezinssamenstelling: aantal kinderen ten laste (valide of mindervalide); Andere personen ten laste;
  3. Vermindering voor groepsverzekeringen en voor extra wettelijke verzekeringen tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden;
  4. Vermindering voor de bezoldiging wegens het verrichten van overwerk die recht geeft op overwerktoeslag;