fbpx
/>

Hoe wordt de sociale zekerheid gefinancierd?

Om indien nodig van die sociale zekerheid te kunnen genieten, betaalt u bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna: RSZ). Dit verloopt anders voor werknemers dan voor ambtenaren of zelfstandigen. Als werknemer wordt er elke maand 13,07% van je brutoloon afgehouden en doorgestort naar de RSZ door de werkgever. Dat is de werknemersbijdrage. Voor arbeiders en kunstenaars wordt de werknemersbijdrage berekend op het brutoloon vermeerderd met 8%. Dit omdat zij hun vakantiegeld uit de vakantiekas ontvangen die gespijsd wordt door de bijdragen, waar bedienden hun vakantiegeld rechtstreeks van de werkgever ontvangen. Naast de gewone sociale bijdragen zijn er ook nog de bijzondere bijdragen die afhankelijk zijn van het loon en de gezinssituatie.

Daar bovenop betaalt de werkgever een werkgeversbijdrage van 25% van het brutoloon voor bedienden en 30,57% van het brutoloon voor arbeiders. Zowel werknemers- als werkgeversbijdragen kunnen verminderd worden. Door de werkbonus houden mensen met lage lonen op het einde van de maand meer over van hetzelfde brutoloon. Een bijdragevermindering voor werkgevers heeft als oogmerk de loonkosten te milderen.

Hoe betaal ik minder sociale bijdragen?

Door alternatieve verloningssystemen te gebruiken kan u de verschuldigde sociale bijdragen naar beneden halen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met maaltijd- of ecocheques. Onder bepaalde voorwaarden zijn daar geen sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd. Er kunnen door de werkgever collectieve doelstellingen bepaald worden die wanneer ze gehaald worden, leiden tot niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de werknemers. De werkgever kan ook een collectieve winstpremie aan de werknemers toekennen, die voor zover hij bepaalde grenzen niet overschrijdt, niet aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen onderworpen is. Verder kan de werkgever via de tweede pensioenpijler een aanvullend pensioen opbouwen voor de werknemer, waarvan de stortingen opnieuw niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. Idem voor aandelenopties die aan de werknemer aangeboden worden. Daarnaast zijn er nog een aantal vergoedingen waarop geen sociale bijdragen betaald moeten worden. De werknemer kan elke maand een onkostenvergoeding krijgen voor bijvoorbeeld gemaakte telefoonkosten of parkeerkosten in functie van zijn beroep.

Na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen krijgen we het belastbaar loon waar dan de personenbelasting op berekend wordt. Er is bijgevolg een grote kloof tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer uiteindelijk ontvangt. Raadpleeg een expert om na te kijken hoe deze kloof zo klein mogelijk gehouden kan worden.