fbpx
/>

Van brutoloon naar nettoloon

Van het brutoloon gaan eerst sociale bijdragen af, die verschillend zijn voor werknemers en zelfstandigen. Werknemers betalen een vlak tarief van 13,07% op hun brutoloon. Bij zelfstandigen werkt dit in schijven. Vanaf een bepaald inkomen betaalt een zelfstandige zelfs geen sociale bijdragen meer. Na aftrek van deze sociale bijdragen krijgen we de belastbare basis. Hieraan worden dan nog de eventuele voordelen toegevoegd waarop geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. Op deze belastbare basis betalen we dan jaarlijks de personenbelasting. Het uiteindelijke nettoloon is voor iedereenverschillend voor iedereen afhankelijk van de zijn persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld kinderen ten laste, dan zal uw nettoloon hoger uitvallen dan dat van iemand zonder kinderen met eenzelfde brutoloon omwille van de hoger uitvallende belastingvrije som.

Beroepsinkomen is zwaar belast, maar gelukkig krijgen we de vrijheid om het inkomen te structureren op een manier die ons het minst kost en het meest oplevert. Daarnaast zijn er een aantal acties die u kunt ondernemen om een vermindering te krijgen in de personenbelasting.

Fiscale optimalisatie voor werknemers

Door loonoptimalisatie kan er voor gezorgd worden dat werknemers netto meer overhouden van hun loon zonder dat dit de werkgever meer kost. Dat kan onder meer door de werknemer extralegale voordelen toe te kennen. Ook de bedrijfsvoorheffing kan geoptimaliseerd worden. Of er kunnen kosten eigen aan de werkgever uitbetaald worden. Dat is een forfaitair bedrag dat de werknemer elke maand in handen krijgt om gemaakte beroepskosten te vergoeden. Hier geldt: bruto is netto.

Fiscale optimalisatie voor zelfstandigen

Zelfstandigen in eenmanszaak kunnen optimaliseren door hun belastbare basis zo laag mogelijk te houden. Dat kan door beroepskosten te maken, maar ook door bijvoorbeeld een verzekering gewaarborgd inkomen aan te gaan. Zo slaat u twee vliegen in één klap, u bouwt een vervangingsinkomen op vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid en u kan de gestorte premies aftrekken van uw belastbare basis. Maak ookTegelijk maakt u van de gelegenheid gebruik van de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier een pensioenbedrag op te bouwen.

Zowel werknemers als zelfstandigen in eenmanszaak worden belast in de personenbelasting. Deze wordt in schijven berekend gaande van 25% belasting tot maar liefst 50% in de hoogste schijf, waar u sneller in aan zit dan u denkt. Gezien de vennootschapsbelasting op vandaag slechts 25% bedraagt en onder bepaalde voorwaarden slechts 20%, kan het lonen om de overstap naar een vennootschap te maken. Dit geeft u een stuk meer optimalisatiemogelijkheden. Oefent u immers een activiteit uit via een vennootschap, dan bepaalt u zelf uw bezoldiging. Die is voor uw vennootschap een aftrekbare kost, en is privé belastbaar in de personenbelasting. Het saldo van uw inkomsten dat u niet als bezoldiging uitkeert wordt aan de lagere vennootschapsbelasting onderworpen. Dan is het de bedoeling om die gelden zo voordelig mogelijk vanuit de vennootschap naar uw privé over te hevelen. Zowel op korte middellange termijn zoals via het dividendenaanleggen van een liquidatiereserve, als op lange termijn door bijvoorbeeld fiscaal voordelig een pensioenkapitaal op te bouwen.

Fiscale optimalisatie van beroepsinkomen is een complexe rekenoefening. Om ervoor te zorgen dat u zoveel als mogelijk over houdt van uw beroepsinkomsten, is het aan te raden de minst belaste weg te laten bepalen door een expertkiezen in samenspraak met een expert.

Meer weten

Impôt des sociétés

Bestuurders van vennootschappen – Vennootschapsbelasting

Als zelfstandige kunt u uw beroepsactiviteit uitoefenen als natuurlijke persoon of als vennootschap. Een van de belangrijkste verschillen bestaat in de belastingheffing.

Personne physique Indépendant

Zelfstandigenstatuut

Het is wellicht correct om te betogen dat ons leven na Corona anders is. De vraag is alleen, hoeveel anders dit andersis en of dit anders ook van blijvende aard zal zijn. Sommigen beweren dat het maatschappelijk effect van corona vergeleken kan worden met dat van een wereldoorlog. De wereld werd haast stilgelegd en de economie zag zich genoodzaakt mee te gedijen met de corona-golven.

Optimisation fiscale des revenus professionnels

Fiscale optimalisatie voor werknemers

Van wat een werknemer bruto verdient, houdt hij netto een stuk minder over. Bovendien kost de werknemer de werkgever een stuk meer dan zijn brutoloon. Het loont aldus de moeite om te zoeken naar manieren die de kloof tussen wat de werkgever betaalt en de werknemer ontvangt zo klein mogelijk houden.