/>

Vanwaar komt het wettelijk pensioen?

De bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt voor de financiering van het wettelijk pensioen. Dit betekent dat mensen die nu werken de pensioenen van de huidige gepensioneerden bekostigen.

Wanneer kan men op pensioen gaan?

Vanaf 65 jaar kan men op pensioen gaan. De leeftijdsgrens wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Voor bepaalde zware beroepen bestaat de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Vervroegd pensioen is ook mogelijk voor andere beroepen, maar de voorwaarden hiervoor worden alsmaar strenger.

Hoeveel bedraagt het wettelijk pensioen?

Er zijn heel wat regels die bepalen hoeveel pensioen iemand krijgt en wanneer hij recht heeft op een pensioenuitkering.

De berekening van het wettelijk pensioen verschilt naargelang de beroepsloopbaan en het statuut waaronder men valt: werknemer, zelfstandige, ambtenaar of gemengd.

Je bent werknemer

Een aantal elementen beïnvloeden de berekening van je pensioen:

  • De periodes waarin je effectief hebt gewerkt als werknemer. Sommige periodes waarin je niet of slechts deeltijds werkte, worden daarbij gelijkgesteld met effectieve arbeidsperiodes.
  • Je loon. Met andere woorden: wat je door je werk verdiende, rekening houdend met bepaalde onder- en bovengrenzen.
  • Je gezinssituatie op het moment dat je je pensioen ontvangt. Je pensioen kan worden berekend aan alleenstaandentarief of aan gezinstarief.

Je bent zelfstandige

Voor de berekening van je pensioen als zelfstandige worden dezelfde regels toegepast als voor loontrekkenden.

Daarbij wordt rekening gehouden met een aanpassingscoëfficiënt omdat zelfstandigen minder hebben bijgedragen tijdens hun loopbaan.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de inkomsten vóór en die na 1984. Voor de jaren vóór 1984 ontvang je een forfaitair pensioen (niet afhankelijk van de hoogte van je inkomsten). Voor de jaren vanaf 1984 wordt het pensioen berekend op basis van de inkomsten waarop je sociale bijdragen hebt betaald.

Net als in het geval van loontrekkenden, beïnvloedt je gezinssituatie (alleenstaande, gezin) op het moment dat je je pensioen krijgt het bedrag van je pensioen

!!! Het wettelijk pensioen van zelfstandigen ligt over het algemeen lager dan dat van werknemers. Het is dus aangeraden om als zelfstandige een reserve of een eigen pensioen op te bouwen (de zogenaamde “tweede pensioenpijler”).

Je bent ambtenaar

Voor de berekening van het wettelijk pensioen van benoemde (en dus niet van contractuelen die onder de categorie van werknemers vallen) ambtenaren gelden specifieke regels. Er wordt niet uitgegaan van je totale wedde, maar van je gemiddelde wedde in de laatste vijf jaar van je loopbaan. Was je nog geen 50 jaar op 1/1/2012 dan is dat het gemiddelde van de laatste tien jaar. Om je jaarlijks brutopensioen te berekenen, wordt die wedde vermenigvuldigd met het aantal gewerkte jaren in de openbare dienst en daarna gedeeld door 60.

In tegenstelling tot wat geldt bij werknemers en zelfstandigen, heeft je gezinssituatie geen invloed op het bedrag van je pensioen als ambtenaar en wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen gezinnen en alleenstaanden.

Je pensioenbedrag berekenen?

Kijk op mypension.be !

U kunt er:

  1. uw toekomstige pensioenbedrag simuleren
  2. uw pensioen plannen (u hebt een specifieke pensioendatum in gedachten).

Meer weten

L'assurance-vie comme outil d'optimisation fiscale

Levensverzekering als fiscale optimalisatie tool

Klassieke verzekering Met een gewone of klassieke verzekering dekt u zich in tegen een onzeker voorval. Denk maar aan uw brandverzekering, waarbij u jaarlijks een premie betaalt zodat de verzekeraar uw schade zou vergoeden indien één van de verzekerde voorvallen zou plaatsvinden (bv. het opbranden van uw huis). Hoeft u nooit beroep te doen op […]

Le premier piler des pensions

Eerste pensioenpijler

Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Het wettelijk pensioen, of eerste pensioenpijler, is de uitkering die de overheid betaalt aan haar werkende burgers die (in principe) de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Deze leeftijdsgrens wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.  Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Voor uw wettelijke pensioen kijkt […]