fbpx
/>

 Wat is BTW?

Belasting op de toegevoegde waarde is een belasting die wordt geheven op de levering van goederen en diensten. Deze komt ten laste van de eindverbruiker, bovenop de prijs exclusief BTW. 

De BTW-tarieven worden bij Koninklijk Besluit vastgesteld en zijn afhankelijk van de betrokken goederen of diensten. In principe is dit 21%, maar er kunnen verlaagde tarieven worden toegepast, namelijk 6% of 12%. Dit is onder meer gerechtvaardigd voor essentiële goederen om deze toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk aantal mensen. De bijzonder complexe BTW-wetgeving erkent ook bepaalde volledige vrijstellingen, zoals voor sociale of culturele activiteiten. 

Er zij op gewezen dat elk land vrij is zijn eigen tarieven vast te stellen.

Wat voor soort belasting is BTW?

De BTW is een eenheidsbelasting die wordt geheven op het verbruik. Het is een “indirecte” belasting, in die zin dat zij niet rechtstreeks door de schatkist wordt geïnd. Het is aan de verkoper of dienstverlener om de BTW bij zijn klanten te innen en aan de Staat terug te betalen.

De operatie is neutraal: in de economische keten betaalt de verkoper BTW aan zijn leverancier en int hij BTW op de wederverkoop of dienst aan zijn klant. Indien de betaalde belasting hoger is dan de geïnde belasting, zal hij het verschil in bedrag kunnen terugvorderen (aftrek). Zo niet, dan is hij de Schatkist het verschil verschuldigd. Om deze reden wordt de prijs ook exclusief BTW vermeld.

Dit cascadesysteem voorkomt dubbele belastingheffing op hetzelfde product of dezelfde dienst. Het is dus van belang de ontvangen en betaalde BTW-bedragen bij te houden. Voor de verkoper of dienstverlener houdt dit echter bepaalde verplichtingen in: boekhouding, correcte facturen, enz. De FOD Financiën heeft een termijn van 3 jaar voor de btw-controle.

Wie moet BTW betalen?

De BTW wordt geheven in elke fase van de productie en de distributie. Met andere woorden, de verschillende bij het proces betrokken partijen moeten de belasting betalen. De belastingplichtige zal alleen aansprakelijk zijn voor het verschil tussen de geïnde belasting en de afgetrokken belasting. 

De verkoper of leverancier moet de administratieve last van de inning en betaling van de BTW op zich nemen. Hij fungeert als tussenpersoon tussen de schatkist, die de belasting int, en de eindverbruiker, die deze betaalt. 

Wat is een BTW-nummer?

Elke Belgische vennootschap moet BTW-plichtig zijn en een BTW-nummer hebben. Dit is het bedrijfsnummer voorafgegaan door “BE”.  Wat is het verschil? Aan de hand van het ondernemingsnummer kan een specifieke onderneming worden geïdentificeerd, terwijl aan de hand van het BTW-nummer de BTW kan worden geïnd en aan de autoriteiten afgedragen. Het moet systematisch worden opgenomen in alle bedrijfsdocumenten.