fbpx
/>

Over wie gaat het?

Volgens het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel van burgers inzake belastingen zijn allen die zich in dezelfde situatie bevinden, verplicht de belasting te betalen. Er zijn uitzonderingen, mits deze door objectieve en proportionele redenen worden gerechtvaardigd. Elk bestuursniveau is bevoegd om zijn eigen belastingen te innen volgens zijn regels. Het is dus van essentieel belang te weten wie de belasting kan innen.

Zo zijn bijvoorbeeld de gewesten van het land bevoegd voor de successierechten. Afhankelijk van de fiscale woonplaats van de overledene kan de berekening van de successierechten in twee gewesten zeer verschillend zijn.

Wanneer moeten belastingen betaald worden?

Elke belasting wordt geheven volgens verschillende regels. Sommige kunnen direct of indirect worden geheven, met het in achtnemen van termijnen voor betaling. Wat de successierechten betreft, moet de aangifte van nalatenschap in beginsel binnen 4 maanden na het overlijden worden ingediend en moet de erfbelasting 2 maanden na deze termijn worden betaald. In het geval van een grote nalatenschap kan de belastingdruk hoog zijn waardoor erfgenamen genoodzaakt zijn in allerijl hetgeen ze ontvangen te verkopen om de belasting te betalen.

Waarom belastingen betalen?

De belastingen in België komen ten goede aan de schatkist. De successierechten vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van deze belastinginkomsten, gezien het hoge belastingniveau. Er bestaan echter juridische technieken om de last van successierechten te verlichten en het vermogen op een goedkopere manier door te geven. Ons land blijft trouwens bijzonder aantrekkelijk op het gebied van schenkingsrechten.

Hoe kan Pareto je helpen?

Wanneer iemand overlijdt, moeten zijn erfgenamen successierechten betalen, wat een echte belasting uitmaakt op de erfenis. Deze belasting kan een aanzienlijk deel van het geërfde vermogen opslokken. In sommige situaties kan het belastingtarief oplopen tot 80%! Gelukkig maakt de huidige wetgeving het mogelijk om zijn nalatenschap tijdens het leven te regelen. Er bestaan vele instrumenten en technieken om uw nalatenschap door te geven zonder de controle te verliezen, te genieten van belastingvoordelen en de eindafrekening te verminderen. Aarzel niet om beroep te doen op Pareto en onze expertise om u te helpen!

Meer weten

Tout savoir sur la nouvelle taxe annuelle sur les comptes titres de 2021

Wat is de taks op effectenrekeningen?

De taks op effectenrekeningen is een belasting die geheven wordt op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan één miljoen euro. Die gemiddelde waarde wordt bepaald aan de hand van een referentieperiode (het belastbaar tijdperk) die twaalf maanden duurt. Bij de taks op effectenrekeningen loopt deze referentieperiode van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar. Er worden vier meetpunten gehanteerd om dit gemiddelde te bepalen, zijnde 31 december, 31 maart, 30 juni en ten slotte 30 september.

Het betreft hier de zogenaamde “effectentaks 2.0” die in februari 2021 werd ingevoerd. Deze vervangt namelijk de in oktober 2019 door het Grondwettelijk Hof vernietigde effectentaks.

Tout ce qu'il faut savoir pour optimiser votre fiscalité : taxe Reynders

Reynders Taks

De Reynders taks werd in 2006 in het leven geroepen door toenmalig minister van financiën, Didier Reynders, en is een zeer complexe taks waarbij sommige fondsen belast worden op de meerwaarde. Wie denkt dat we in Belgie geen meerwaardebelasting kennen, denkt dus verkeerd.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'impôt sur les revenus

Belasting van het inkomen

Inwoners van België worden belast op hun totale inkomen in de personenbelasting. Iedere belastingplichtige moet namelijk jaarlijks het aangifteformulier voor de personenbelasting invullen. Deze belasting wordt dan door de Federale Overheidsdienst Financiën geïnd. Wat de inkomsten betreft die aan de basis van deze belastingberekening liggen, kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier verschillende categorieën van inkomsten.

Wat zijn de belastbare inkomsten in de personenbelasting?

Comment investir sans être soumis à la taxe sur les opérations boursières ?

Taks op de beursverrichtingen

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een belasting die geheven wordt op elke belastbare beursverrichting, zowel met betrekking tot Belgische financiële instrumenten als buitenlandse financiële instrumenten, indien die in België wordt aangegaan of uitgevoerd via een professionele tussenpersoon.